AmaderShomoy.com

Av.jxM Rvi Ki gZvq GmQ: Lvj`v wRqv

wbR^ cwZe`K: AvIqvgx jxM Rvi Ki miKvi MVb Ki gZvq GmQ ej ge KiQb weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv| weGbwcZ bZyb gyL hvM`vb Dcj mvgevi ivZ mvqv bqUvq `jwUi Pqvicvimbi jkvbi Kvhvjq GK msev` mjb wZwb G ge Kib|...

shapno



AmaderShomoy.com









English News
 • Malaysia Airlines loses contact with plane carrying 239 people


  Desk Report : A Malaysia Airlines flight carrying 239 people bound for Beijing has lost contact with air traffic control after leaving Malaysias capital Kuala Lumpur, the carrier said Saturday."

 • Afridi blitz sees Pakistan chase 327 against Bangladesh


  Desk Report: Pakistan made their highest successful run chase on Tuesday to beat Bangladesh by three wickets in the penultimate ball of a drama-packed nail-biter t...."

 • "
 • Sangakkara Hits a Ton as Lanka Beats India by 2 Wickets


  Desk Report : Experienced Kumar Sangakkara showed the way with a breathtaking 84-ball 103 as Sri Lanka recovered from a middle-order batting collapse to pull off a...."

 • "
 • All set for second round of Upazila polls


  Desk Report : As many as 115 Upazilas go to polls on Thursday in the second phase of the local government elections that are testing the strength of the support base of parties at the grassroots. Balloting will take ...."

 • "
 • Closing argument rehearing Mar 10


  Ashraf Islam : A tribunal in Dhaka today decided to rehear the closing arguments from both the prosecution and defence on March 10 in a war crimes case against Jamaat-e-Islami chief leader Motiur Rah...."

 • "




  weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqv KqKUv DcRjvq weRqx nq cgvY KiZ Pvb, miKvii m RbMY bB AvIqvgx jxM bZv mq` Avkivdzj Bmjvgi G AwfhvM mwVK gb Kib?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result






  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  ewgKvi kqvi Kjvwii gvgjv wMZ


  gvRnvi L`Kvi : 96 mvj fqven kqvi evRvi ami mePq kKvZi gvgjvwUi Kvhg Aveviv wMZ Kiv nqQ| evRvi KvimvwR Ki UvKv nvwZq ...

  71Gi Aciva: wbRvgxi gvgjvq Aveviv hywZK


  dviK Avjg : evsjv`k 1971Gi ^vaxbZvhyi mgq gvbeZvweivax Acivai ...

  MYgvag ^vaxb, miKvii n͇c bB: Z_gx


  Avj-Avgxb Avbvg: PMvg-16 Avmbi gvvwdRyi ingvb Payixi GK cևki Reve Z_gx nvmvbyj nK Bby Rvbvb, msweavbi 39 AbyQ` ...

  AvRKi ZvRv Lei

  m` cv msev`
 • PvivB cvmcvUavixiv `LZ 'Gwkqvb`i gZv bq'
 • Avey mvB`: wbLvuR nq hvIqvi ci cvq wZb w`b ciI gvjqwkqvb GqvijvB-Gi evwqs 777 wegvbwUi Kvb mvb GLbv gjwb, Ze Pywi hvIqv cvmcvUavix h `yB ew IB wegvb gY KiwQjb, Zv`i cwiPq mK wKQy Z_ cKvk KiQ gvjqwkqvb KZc|

 • fviZi m Nwb-mK KiZ Zrci evsjv`k
 • wbR^ cwZe`K: fviZi m evwYR-mK AviI wbweo KiZ Zrci nQ evsjv`k|

 • Kwl feb Avb
 • dviK Avjg : ivRavbxi gwZwSj Kwl febi (19 w`jKykv) 12 Zjvq Avb jMQ|

 • ewgKvi kqvi Kjvwii gvgjv wMZ
 • gvRnvi L`Kvi : 96 mvj fqven kqvi evRvi ami mePq kKvZi gvgjvwUi Kvhg Aveviv wMZ Kiv nqQ|

 • MYgvag ^vaxb, miKvii n͇c bB: Z_gx
 • Avj-Avgxb Avbvg: PMvg-16 Avmbi gvvwdRyi ingvb Payixi GK cևki Reve Z_gx nvmvbyj nK Bby Rvbvb, msweavbi 39 AbyQ` Abyhvqx msev`ci ^vaxbZv wbwZ Kiv nqQ|

 • kvwnbyi euvPZ Pvq
 • gvkviid nvmb eyjy, my`iM (MvBevv) cwZwbwa:  MvBevv Rjvi my`iM DcRjvi nvwZqv Mvgi y` Pv `vKvwb AvwRRyji x 3 mvbi Rbbx kvwnbyi eMgi (40) 2wU evj b nq MQ|

 • ivRbxwZ GLb KjywlZ nq MQ: myjZvbv Kvgvj
 • wKkviM cwZwbwa: AvBb I mvwjk K`i wbevnx cwiPvjK AvWfvKU myjZvbv Kvgvj ejQb, Avgiv wbhvZbgy cwievi, mgvR I `k PvB|

 • dwKinvU weGbwc mgw_Z cv_x Rqx, Av.jxM eRb
 • evMinvU cwZwbwa: evMinvUi dwKinvU DcRjv cwil`i GK K` cybtwbevPb weGbwc mgw_Z Pqvigvb cv_x kL kwidyj Kvjvg Kvwig emiKvwifve wbevwPZ nqQb|

 • gv`K I PvivPvjvbi gZ Ryjyg wbhvZbI iqQ ew`i iKW
 • gvRnvi L`Kvi : PvivPvjvb, gv`K I A eemvi gZ GjvKvq Ryjyg wbhvZbi RbI cwm UKbvdi mvsm` Avyi ingvb ew`|

 • ivRkvnxZ ^vgxK nZvi Pvq xmn wZbRbi hvexeb
 • gwneyj Aviwdb, ivRkvnx _K : ciKxqv cևgi m~ ai ^vgxK GwmW Qyuo nZvi Pvi gvgjvq xmn wZbRbi hvexeb mkg Kviv`i Av`k w`qQb Av`vjZ|

 • mvnm _vKj `k Avmyb ZviKK gvqv
 • wbR^ cwZe`K: weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbK Dk Ki vYgx I bMi AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K gvdvj nvmb Payix gvqv ejQb, weGbwc bZviv ejb ZviKK `k wdwiq AvbZ ne|

 • Gevi Avmvg mgvRKjvY gx !
 • W wicvU : wbRi cfve LvwUq webv cvmcvUB PviRb ewK fviZ wbq AvmZ PvBj evavi myLxb njb evsjv`ki mgvRKjvY gx mq` gnwmb Avjx|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  Z`i Rvj `y`K


  bvkivZ Avwkqvbv Payix : AwfhvM, Abymvb, Z` I gvgjvi RU bvKvj `ybxwZ `gb Kwgkb| w`b hZB hvQ Zv`i Ici Pvc ZZvB evoQ| wK gvgjvjvi P~ov wbw nQ bv| eo eo I ej AvjvwPZ NUbvq Z` kl Ki PvRwkUI cviQ bv| `y`Ki jvKeji mgmv AbK AvM _KB| ZviciI Zviv KvR KiQ| wK KvR KijI Zviv Avkvbyic dj cvQ bv| KviY ewkifvM NUbvi Z` kl Ki gvgjvi PvRwkU w`Z

  wbLuvR wegvb fzqv cwiPq 4 hvx inm NbxfZ

  AvRvwZK W : gvjqkxq KZc ejQ, Zviv mve mePq Lvivc welqwUiB Avkv KiQb| fzqv cvmcvU wbq ...

  WvKvwZ NUbvjvi Kz LuyR cvQ bv cywjk

  BmgvCj mvBb Bgy : ivRavbxZ wewQb ekwKQy WvKvwZi NUbvq Rbgb DM `Lv w`qQ| AvBbkLjv evwnbxi wbivcveev ...

  msm` Gikv`i wei bvwjk w`qQ weGbGd mfvcwZ

  Gg G Avnv` kvnxb: ej AvjvwPZ evsjv`k bvkbvwj dևUi ...

  `j mymsMwVZ Ki wbevPb Avevi Rqx nev: Gikv`

  wbR^ cwZe`K: RvZxq cvwUi Pqvigvb I cavbgxi wekl ...

  `Z wbevPb bv w`j gvmyj w`Z ne

  AvBbRxex mwgwZi mseabv Abyvb Lvj`v wRqv
  wbR^ ...

  wkv_x`i wkvRxeb wRw Kivi bvg Av`vjb bq

  cv_wgK wkv mvn Dvabx Abyvb cavbgx
  wbR^ ...

  evsjv`k fviZxq wewQbZvev`x`i 66 NuvwU!

  AvRvwZK W: fviZi mxgvex evwnbx weGmGd evsjv`ki ...

  evsjv`k _K 45 KwR mvbv wbq aiv Ljb ZYg~j KsMm bZv

  Avey mvB`: evsjv`k _K 45 KwR mvbv fviZ cvPvii mgq ...

  Av`vjZK AvgY Kiv wgRvbyii Afvm

  W wicvU: c_g Avjvi mvsevw`Ki wei Av`vjZ Aegvbbvi ...

  Ub GLb ivRbxwZZ

  Gg G Avnv` kvnxb: Ub hvZvqvZi wbivc` I Avivg`vqK evnb ...

  Avgbwi KvQ weGbwci cwZe`b

  Gg G Avnv` kvnxb: evsjv`k RvZxqZvev`x `j-weGbwc Pjgvb ...

  Bqvev eemvi mv_ ew` RwoZ: UKbvd Av. jxM

  gvRnvi L`Kvi : KevRvii UKbvd I DwLqv wgqvbgvii mxgveZx ...

  Avgiv gwK agwbic mgvR evm KiwQ: ingvb mvenvb

  W wicvU: me LvbB msLvjNyiv msKUvcb Aevq iqQ ...

  bgxi ee `vwqZvbnxb, cZvnvii `vwe wUAvBwei

  Gg G Avnv` kvnxb: kwbevi wewewmi evsjv`k msjvc Abyvb ...

  weGbwc mvm I Rwev` e Kij cywjk gv_v Nvgve bv: Bby

  Avyg gywbe, Kzwqv _K: Z_gx nvmvbyj nK Bby ejQb, ...

  ZiY cRbK civaxbZvi Mvwb _K ei nq AvmZ ne

  dviK Avjg : weGbwci vqx KwgwUi m`m jdUbU Rbvij ...

  gvbylK Avi Kuv`vZ PvB bv: gykwdK

  wbR^ cwZe`K: AbK Ku`wQ Avi Kuv`Z PvB bv| `ki ......

  DcRjv wbevPbi ci bZzb mgxKiY

  dviK Avng`: DcRjv wbevPb wbq miKvii h Avkv wQj ......

  msLvjNyiv _vKj fvU cvB, bv _vKj Rwg cvB

  wbR^ cwZe`K: msLvjNy`i mK gywhyi ^ci wKQy ...

  nvZ cv KvUvi ivRbxwZ

  ZvR nvkgx: mvwZK mgq XvKvi GKwU cvewjK ivwjZ AvIqvgx ...

  5 Rvbyqvwii wbevPb AvIqvgx jxMI eRb KiQ: Avym mvjvg

  dviK Avjg : RvZxq wbevPb Ke ne, mwU AwbwZ| Ze, ......

  Hkxmn 4 Rbi wei Av`vjZ PvRwkU `vwLj

  Zvnwgbv Avvi wgZz : cywjk KgKZv gvndzRyi ingvb I Zvi ...

  wki AMMwZK cQve Aea Mvm mshvM

  gbRyi-G AvwRR : `k MvmmsKUi AbZg cavb KviY Aea mshvM| Aea mshvM e KiZ bv cvij Gi cfve wk-KviLvbvi ...

  kxcyi msNli NUbvq Aavix hyejxM bZvmn AvUK 9

  kxcyi cwZwbwa : kxcyi msNl cKvk Aavix`i `Z Mvi wb`ki `yNvi ga hyejxMi K`xq m`m ...

  bovBj Qv-hyejxMi Uvi wQbZvB I wVKv`viK gviai

  Dj gvngy`, jvnvMov (bovBj) : bovBj Qv I hyejxM bZvKgxiv Uvi wQbZvB I wVKv`viK gviai KiQ| G mgq ...

  BDivcxq BDwbqb m bq

  evsjv`ki cvkvK wk
  W wicvU : evsjv`k cvkvK KviLvbvi wbivcv I kwgK AwaKvi ivq AMMwZ ...

  Ըjkvb gI`y`i fvBqi evwo gvgjv

  ivRDKK Avwcji AbygwZ
  gvngy`yj Avjg : gI`y`i fvBqi evwo gvgjvq nvBKvUi `Iqv Av`ki wei ...

  Rvcvi msiwZ gwnjv Avmb wbq Gikv` I iIkbi fvMvfvwM

  wbR^ cwZe`K : RvZxq cvwUi msiwZ gwnjv Avmb wbq fvMvfvwM KiQb Gikv` I iIkb| Zv`i cQ`i 3 Rb Ki ...

  100 KvwU UvKv Puv`v Zzjeb gywnZ

  wU-20 wekKvci Rb
  W wicvU : wU-20 wekKvci ...

  we`yZi `vg evovj niZvj : KvRx Rvdi

  wbR^ cwZe`K : RvZxq cvwU (Rvdi) Pqvigvb KvRx Rvdi ...

  bqvw`M I mgKvji wei ij, wWAviBD mfvcwZ-mv`KK Zje

  gvngy`yj Avjg : bqvw`M I mgKvji wei ij Ges wWAviBD ...

  wbcvn fvBivm : 3 gvm Avv 27, gZz 14

  wiKz Avwgi : MZ wWm^i _K deqvwii kl mvn ch `ki 13wU Rjvq 27 Rb wbcvn fvBivm Avv ew ......

  gv I cwgK nvZzwo w`q wcwUq nZv KiQ QjK

  Avwid nvmvb Avie, icM : wbR gvqi ciKxqv cg `L djvq gv I Zvi cwgK wgj nvZzwo w`q wcwUq QjK ...

  5 Rvbyqvwii wbevPb MYZvwK hvv c_K wbwZ KiQ : gbb

  iwdK Avng` : IqvKvm cvwUi mfvcwZ emvgwiK wegvb cwienb I chUbgx ivk` Lvb gbb ejQb, 5 Rvbyqvwii ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>