AmaderShomoy.com

evsjv`k kwkvjx iv nvK fviZi ^v_B GUv fviZ Pvq

MvcvjM cwZwbwa: evsjv`ki Dbqb nj mUv fviZiB Dbqb ej `vwe KiQb evsjv`k wbhy fviZxq WcywU nvBKwgkbvi mxc PeZx| wZwb ejQb, evsjv`k GKwU kwkvjx iv nvK fviZi ^v_B GUv fviZ Pvq| Avgiv gb Kwi, evsjv`k Kvbv Dbqb nj mUv Avgv`i wbR`i nq|...

shapnoAmaderShomoy.com


English News
 • Sing Sonar Bangla with all


  Desk Report : Prime Minister Sheikh Hasina has called upon all to sing the national anthem wherever they are along with thousands of others who will assemble at the National Parade Square during ...."

 • "
 • Campaign against foreign flags at stadiums


  Desk Report : A Facebook group has launched a campaign against the waving of foreign flags by Bangladeshis in stadiums during cricket matches. The group, CP Gang (...."

 • "
 • Awami League takes phase three of Upazila polls


  Desk Report : Results of 77 of 81 Upazilas were declared until the early hours of Sunday. Results of four Upazilas - Barisals Hizla, Jessores Manirampur, Chandpurs Hajiganj a...."

 • "
 • Saudi Arabia bans 50 baby names


  Desk Report : The interior ministry of Saudi Arabia has banned 50 names including foreign names, related to royalty that it considers blasphemous, according to local media."

 • When does one need ''a bit of crossfire''?


  Afsan Chowdhury : I think they need it now. Everyone needs it because killing one's enemy without any trial is one of the most convenient things that law and order regimes have invented. Small ...."

 • "
  jvLv K Ԇmvbvi evsjvq gywhvviv DcwZ weGbwci G `vwei m Avcwb wK GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  msweavb AbymiY Ki miKvi cwiPvwjZ nQ


  iscyi cwZwbwa: RvZxq msm`i wKvi I iscyi-6 Avmbi msm` m`m W. wkixb kviwgb Payix ejQb, `ki msweavb AbymiY Ki G miKvi ...

  cwZeQi kg evRvi AvmQ 6 jvL mw` bvMwiK


  Avey mvB`: mw` Avie wkvi nvi eo hvIqvq `kwUZ gB evoQ PvKzix cZvwk`i msLv| mw` Aviei kggbvjqi GK wmwbqi KgKZv ...

  c_g ivcwZ wbq Kb GB bZzb weZK?


  gvngy` mvw`K : ^vaxbZvi 43 eQi ciI ^vaxbZvi NvlK wbq weZK iq MQ| Avi GB weZK Zwi KiQ GKwU ^v_v^lx gnj hviv GB NvlK wbq ivRbwZK ...

  AvRKi ZvRv Lei

  m` cv msev`
 • KvivMvi mijv bv wZb `kKI
 • W wicvU : XvKv K`xq KvivMvi vbvii wmv nq 1980 mvj|

 • cwZeQi kg evRvi AvmQ 6 jvL mw` bvMwiK
 • Avey mvB`: mw` Avie wkvi nvi eo hvIqvq `kwUZ gB evoQ PvKzix cZvwk`i msLv|

 • evsjv`k cvwjIgy : wek ^v msv
 • mwjg mvnj : wek ^v msv evsjv`k mn `wY-c~e Gwkqvi GMvivwU `kK AvR _K cvwjI gy Aj wnme NvlYv KiQ |

 • evsjv`k kwkvjx iv nvK fviZi ^v_B GUv fviZ Pvq
 • MvcvjM cwZwbwa: evsjv`ki Dbqb nj mUv fviZiB Dbqb ej `vwe KiQb evsjv`k wbhy fviZxq WcywU nvBKwgkbvi mxc PeZx|

 • msweavb AbymiY Ki miKvi cwiPvwjZ nQ
 • iscyi cwZwbwa: RvZxq msm`i wKvi I iscyi-6 Avmbi msm` m`m W. wkixb kviwgb Payix ejQb, `ki msweavb AbymiY Ki G miKvi cwiPvwjZ nQ Ges msweavb AbymiY KiB AvIqvgx jxM gZvq GmQ|

 • kxwbevmbK mivZ mycxg KvUi c֯ve
 • mwjg mvnj : fviZi mycxg KvU c֯ve w`qQ h m`ki wKU wbqK msvi cavbi c` _K Gb kxwbevmbK mwiq mybxj MvfvmKvii gZv KvbI wKU ewZi nvZ `vwqZ `Iqv nvK|

 • gyvMvQvi wMZ 3 K` weGbwci cv_xiv weRqx
 • gqgbwmsn cwZwbwa: gqgbwmsni gyvMvQv DcRjv cwil` wbevPb wMZ wZb K` cybivq fvUMnY enwZevi AbywZ nqQ|

 • AvmQ Zvccevn
 • W wicvU : Pi iv` KvV dvU ej cev` cPwjZ AvQ|

 • wmsncyiliv Pvi `qvj bvixK AvUKvZ Pvq
 • mwjg mvnj : cyil `yB aibi|

 • eMgM UUvBj KjR Awbw`Kvj Rb e
 • W wicvU : fwjej LjvK K` Ki Qv·`i `yB Mci msNli ci bvkKZv GovZ bvqvLvjxi eMgM DcRjvi Pivvq AewZ eMgM UUvBj Bwwbqvwis KjR Awbw`Kvji Rb e NvlYv KiQ KjR KZc|

 • jvLv K mvbvi evsjvq Ask wbq 2 nvRvi kwgK Amy
 • W wicvU: jvLv K mvbvi evsjv Abyvb Ask wbq cvq 2 nvRvi cvkvK kwgK Amy nq coQ ej RvwbqQb Zwi cvkvK wk gvwjK`i msMVb wewRGgBGi mn-mfvcwZ Gm Gg gvbvb KwP|

 • Rqi eeavb Avi fvUi nvi `yUvB A^vfvweK
 • W wicvU: miKvi mgw_Z cv_xi K` `Lj Ki RvjfvU `qvi mswZi m wbevPb cKU nqQ eRb mswZI|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  wek bjv jvLv evOvwji K


  `xcK Payix : wek iKWi j RvZxq cviW MvD AvovB jvLiI ewk K RvZxq msMxZ MvIqv nqQ| MZKvj eyaevi ejv 11Uv 20 wgwbU MvIqv nq MvbwUi c_g 10 jvBb| gv_vi Ici ^vaxbZv w`emi m~h, jvjmeyRi RvZxq cZvKv nvZ RvZxq cviW gq`vb 2 jvL 54 nvRvi 681 Rb bvix-cyil, wKkvi-wKkvix, Zv`i gvS DcwZ Lv` `ki cavbgx kL nvwmbv, mevi K GK myi Avgvi mvbvi evsjv, Avwg

  `ymvni ga iKW Rvbv hve

  wbR^ cwZe`K : `yB mvni ga wMbR eyK KZc iKWi welq Rvbve ej RvwbqQb mswZgx Avmv`yvgvb ...

  RvgvqvZ wbwli welqwU mgqi evcvi : Avkivd

  wbR^ cwZe`K : AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K mq` Avkivdzj Bmjvg ejQb, RvgvqvZ wbwli welqwU ivRbwZK ...

  gywhvv`i AskMnY wQj bv : bRij

  wbR^ cwZe`K : ^vaxbZv w`em `ji cwZvZv knx` ivcwZ ...

  jvLv Ki Abyvb AvgY cvbwb Gikv`-iIkb

  iwdK Avng` : RvZxq cvwUi Pqvigvb cavbgxi wekl ......

  wRGmwc myweav evavM֯ Kiv `ytLRbK : evwYRgx

  wbR^ cwZe`K : AnZzK Kvbv AwfhvM Dvcb Ki wRGmwc ...

  eey kL gywReyi ingvb evsjv`ki ^vaxbZv NvlYv KiwQjb : Rq

  Avkivd Bmjvg : ^vaxbZv ARbi 43 eQi ci njI eey kL ...

  wRqvB ^vaxbZvi NvlK, eeyI Zv gvbZb

  jb cwZwbwa : weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvb ...

  RvwZmsN MYnZvi ^xKwZ bB

  W wicvU : civfe gvb bv evOvwj, RvZxq mxZ wekiKW ...

  ^vaxbZv hLb msKzwPZ

  Avey mvB`: XvKv wekwe`vjqi BsiRx wefvMi AavcK mq` ...

  jxcyi nZv gvgjvi Avmvwg wQwbq wbqQ QvjxMi Kgxiv

  jxcyi cwZwbwa: jxcyi m`i DcRjvi `cvov evRvi GjvKv _K nZv,WvKvwZ,Puv`vevwRmn 8wU gvgjvi Avmvwg mvmx ...

  iveI Kj AvQ

  gvRnvi L`Kvi : Rx I mvmx `gb mybvg Kzovbv I m dvqvi ...

  ivRbwZK APjvevq Bwci cvjvgUi DM

  wbR^ cwZe`K : `ki Pjgvb ivRbwZK APjvev wbq DM ...

  ^vaxbZv w`em ivRavbxZ wkweii ivwj

  wbR^ cwZe`K: gnvb ^vaxbZv w`em Dcj eyaevi mKvj ......

  cewi mv_ elg eoQ cKUfve: LwjKzvgvb

  mwjg mvnj : A_bxwZZ cew hgb eoQ, mBmv_ elg ...

  nvwmbvi wei `ybxwZi gvgjvi PvRwkU AvRI nqwb

  W wicvU: gCb D Avng` I dLiwχbi Avgj Avcbvi (kL ...

  hycivax`i wePvii Rb UvBeybvji msLv evovbv DwPZ

  wbR^ cwZe`K: `ki ZiY cRbK nZvk bv nq hyvcivax`i ...

  wewmwei cZvKv wblavvq y cwZwqv fviZ-cvwKvb

  W wicvU: wU-UvqwU wekKvc evsjv`k wKU evWK ...

  evsjv`k gymwjg iv bq

  Gg G Avnv` kvnxb: evsjv`k gymwjg iv Ggb eei weivwaZv ...

  `jxqKiYi gvag RvZxq cwZvb asm ^vaxbZvi j bq

  mwjg mvnj : msKxY `jxq wfwˇZ gvbyli ga wef` mw ...

  MYZ I evsjv`k: GKwU Rxe cvivW

  wRqvDwb Payix: GK Rb ivRbwZK weklK GK evi ejwQjb ...

  fviZi iKW fO bZzb iKW evsjv`ki

  Avkivd Bmjvg : 2013 mvji 6 g mvnviv Bwqv cwievii Abyvb ...

  Pzw fKvix kwgK`i 3 eQii Rb wbwl KiZ cvi mw` miKvi

  G K AvRv`: Pzw fKvix kwgK`i 3 eQii Rb wbwl KiZ ...

  jvLv K mvbvi evsjv Lvevii ev Beb wmbvi mvjvBb

  wbR^ cwZe`K : jvLv K mvbvi evsjv cwiekb Abyvb ...

  Ԇmvbvi evsjv bv MqB gvV Qvojb Zviv

  wbR^ cwZe`K : RvZxq cviW gq`vb hLb jvLv RbZv RvZxq msMxZ iKW Movi Acvq, ZLb KqKRbK `Lv Mj ...

  AvR BDGbI Kvhvjq NivI Kie weGbwc

  wbR^ cwZe`K : DcRjv wbevPbi PZz_ `dvq fvU WvKvwZ Ki Rbivq wQwbq bIqvi AwfhvM AvR enwZevi ...

  evKcwZexi eYbvq gj Lywbi mvb

  gv-gq nZv
  PMvg cwZwbwa : PMvgi AvMvev` wmwWG AvevwmK GjvKvq gv-gqK nZvi mgq NUbvj ...

  gacvPi iwgUv am

  Kvjvg AvRv` : cwZeQiB iwgUv ciY kxl _vKb gacvPi wewfb `k AevbiZ cevmx evsjv`wkiv| GeviI ...

  gywhyi PZbvi m `ki gvbyli KvjvKzwj : Bby

  wbR^ cwZe`K : Z_gx nvmvbyj nK Bby ejQb, jvLv K mvbvi evsjv gywhyi PZbv I BwZnvmi m ......

  wgicyi evOjv KjR Qv·`i msNl, AvUK 58

  W wicvU : ivRavbxi wgicyi evOjv KjR AvwacZ wevii Ri ai `y`j Qvi ga msNli NUbv NUQ| ......

  KvZvi AbywZ njv jvLv K mvbvi evsjv

  RvKvixqv Avnv` Lvwj`, `vnv, KvZvi : KvZvi AewZ ......

  Amv`vwqK `k Movi kc_ wbjb PviwU `j-msMVb

  iwdK Avng` : RvZxq MYZvwK jxM, evsjv`k bvkbvj AvIqvgx cvwU (bvc-fvmvbx), Rqevsjv cvwU I knx` KvRx ...

  cavbgxi wei iv`vn gvgjv ne: iwdKzj

  wbR^ cwZe`K : msweavb jNb Kivi Aciva kL nvwmbvi wei iv`vn gvgjv Kiv ne ej RvwbqQb weGbwci ...

  Kjvcvovq bvUKvi AvwZKzi ingvb wgivR AvUK

  Pj mvnv, Kjvcvov (cUzqvLvjx) : cUzqvLvjxi Kjvcvovq wewk bvUKvi, LjvNi K`xq RvZxq cwil`i m`m gv.AvwZKzi ...

  Zvc`vn I VvmvVvwmZ kZvwaK Amy

  cviW MvD
  nvwjg gvnv` : ^vaxbZv w`em jvLv K mvbvi evsjv Abyvb wNi RvZxq cviW MvD ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>