AmaderShomoy.com

ekvL wbqI weZK!

gvRnvi L`Kvi : gvMj mgvU AvKei bvbv cևqvRb wnRix mbi mv_ wgj iL evsjv mb ceZb Kib| c_g _KB KlK Zvi dmj eybbi w`b ZvwiL GB mb ai wnmve ivLZv ej evsjv mb dmjx mb wnme cwiwPZ wQj| cnjv ekvL GLb hfve D`hvcb Kiv nq Zvi Kvb cfveI wQj bv|...

shapno

AmaderShomoy.com


English News
 • BNP an illegal party: PM


  Desk Report : Sheikh HasinaPrime Minister Sheikh Hasina termed Bangladesh Nationalist Party as an illegal organisation founded by a military ruler who seized power illegally, reports UNB. It...."

 • "
 • Mamata defends stance on Teesta


  Desk Report : The Teesta water-sharing issue with Bangladesh and exchange of adversely-held enclaves yesterday figured for the first time in West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's Lok Sabha ...."

 • "
 • Baishakhi sales cheer boutiques, retailers


  Desk Report : A customer checks a dress at a shop in Dhaka yesterday. Photo: STAR

  "

 • Movement at 'right time'

   


  Desk Report : BNP chief Khaleda Zia has called upon Prime Minister Sheikh Hasina to sit for a dialogue to immediately hold parliamentary election under a non-party administration and warned that h...."

 • "
 • Old Dhaka still not safe


  Desk Report : Flammable chemicals are still stored and sold from the ground floor of buildings in Old Dhaka. Apparently the Nimtoli inferno taught people no lesson. The photos were taken near Mitf...."

 • "
  weGbwc Pqvicvmb eMg Lvj`v wRqv hZw`b bv RvgvqvZ-ndvRZi m Qvoeb, ZZw`b ch `k Avi Kvbvw`b wbevPb `qv nebv ej NvlYv w`qQb Z_gx nvmvbyj nK Bby| Bbyi G NvlYvi m Avcwb wK GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  ^ivPvix miKvii wei Av`vjb Pje: Lvj`v wRqv


  Avj-Avgxb Avbvg: h Kvbv g~j MYZ wdwiq Avbev ej `p cZq e KiQb weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv| wZwb ejQb, ......

  mvMi bg 4 Qv wbLuvR, gZ 3


  mvBd bvwmi : KevRvii UKbvdi mUgvwUb xc mvMi Mvmj KiZ bg AvnmvbDjvn wekwe`vjqi 3 wkv_x cvwbZ Wze gviv MQ| ...

  eYvX AvqvRb cvwjZ njv ekvLi Drme


  Avey mvB` : evcK Drmvn Dwcbvq f`vf` fyj evsjv bZzb eQiK eiY Ki wbj ivRavbxmn `ki me͇ii gvbyl | fvi _KB ivRavbxi c_ ...
  m` cv msev`
 • ekvL wbqI weZK!
 • gvRnvi L`Kvi : gvMj mgvU AvKei bvbv cևqvRb wnRix mbi mv_ wgj iL evsjv mb ceZb Kib|

 • AwaK eqmI Ub Pvjvbv `yNUbvi AbZg KviY
 • Avey mvB`: AwaK eqm Ub Pvjvbv ij`yNUbvi AbZg KviY ej gb KiQ ijgYvjq|

 • eYvX AvqvRb cvwjZ njv ekvLi Drme
 • Avey mvB` : evcK Drmvn Dwcbvq f`vf` fyj evsjv bZzb eQiK eiY Ki wbj ivRavbxmn `ki me͇ii gvbyl |

 • Rvmvmi eleiY Lvj`v wRqv
 • W wicvU : evsjv beel Dcj evsjv`k RvZxqZvev`x mvgvwRK mvswZK msv (Rvmvm) AvqvwRZ mvswZK Abyvb cavb AwZw_ wnme DcwZ nqQb weGbwci Pqvqcvimb Lvj`v wRqv|

 • gayevM Avb
 • BmgvCj nvmb Bgy : ivRavbxi gayevMi wSjcvi ew͇Z AwMKvi NUbv NUQ|

 • bvivqYM RevB Kiv MjvKvUv jvk Dvi
 • Aveyj Kvjvg AvRv`,dZyjv-bvivqYM : bvivqYMi wmwiM RvjKzwoi GKwU wej _Kmvgevi weKj 4 Uvq AvZ cwiPq ewi (34) RevB Kiv MjvKvUv jvk Dvi KiQ cywjk|

 • bvBRwiqvq kwkvjx evgv weviY wbnZ 71
 • Avey mvB` : bvBRwiqvi ivRavbx AveyRvq GKwU RbvKxY evm kb kwkvjx `ywU evgv weviY AZ 71 Rb wbnZ Ges  120 Rb AvnZ nqQ|

 • KuvUvZvii duvK `yB evsjvi wgjbgjv
 • W wicvU: `yB cvk Rov nqQ AbK gvbyl|

 • PuvcvBbeveM wewfb Drmei ga w`q PjQ eleiY
 • PuvcvBbeveM cwZwbwa : AvR mvgevi evOvjxi Af~Zc~e mvswZK RvMiYi w`b evsjv beel Dcj PvucvBbeveM DrmegyLi  cwiek cvwjZ nQ ekvLx Drme|

 • Avgv`i mswZK kwkvjx Ki we`kx mswZK civwRZ Kiev
 • bvRgyj nK kvgxg, dbx cwZwbwa, 14 Gwcj : Avgv`i mswZK kwkvjx nvwZqvi wnme gvMZ kvwbZ Ki AvgivB we`kx mswZK civwRZ Kiev ej ge KiQb hvMvhvM gx Ievq`yj Kv`i|

 • dbxZ eYvX AvqvRb cnjv ekvL D`hvwcZ
 • bvRgyj nK kvgxg, dbx cwZwbwa, 14 Gwcj : dbxZ gj kvfvhvv I cvv Drmei gaw`q eYvX AvqvRb cnjv ekvL D`hvwcZ nqQ|

 • cywjki wei AwfhvM KiZ wMq cZ QvjxM Kgx
 • MvcvjM cwZwbwa: cywjk Kbeji wei MvcvjM cywjk mycvii Kvhvjq Bf wUwRs Gi AwfhvM w`Z wMq cywjki gviwcUi wkKvi nqQb `yB QvjxMKgx|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  Amgq ZviKi BwZnvm e`jvbvi weZK


  bvkivZ Avwkqvbv Payix : fzj mgq BwZnvm e`jvbvi weZK ZzjQb weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvb| Zvi GB weZKi KviY weGbwc Zvi g~j j _K mi MQ| DcRjv wbevPb wbq hLvb miKvii I wbevPb Kwgkbi wei Zv`i AwfhvMi A wQj bv, wbevPbi i _K kl ch k Aevb _KB AwfhvM AevnZ ivL| nVvr KiB mB AwfhvM _g MQ| Zviv GZw`b 5 Rvbyqvwii wbevPb

  dmeyK wUR KijB eev

  Gg G Avnv` kvnxb: dmeyK wUwRsqi AwfhvM cvIqvi 24 NUvi ...

  Bgivbi 100 cvvex!

  W wicvU : MYRvMiY gi AevnwZcv gyLcv Wv. Bgivb ...

  UvwKve wejvm msKU KvUe bv

  mwjg mvnj : evsjv beeli fQvi w`bB ivRavbxZ bvgvbv ...

  cnjv ekvLi ciB Av`vjb bvgQ RvgvqvZ

  Gg G Avnv` kvnxb: AbKw`b ai ivRbxwZi gvV bv _vKv evsjv`k ...

  evsjv`k wbevPb wbq AvgwiKv-weRwc mgSvZv !

  ivwk` wiqvR: evsjv`k AvMvg wbevPbi evcvi KsMևmi ...

  nvBKwgkbvi I iv`~Zi c` i`e`j

  bvkivZ Avwkqvbv Payix : ciiv bxwZ evevqb, wewfb `ki m e`wkK mKi Dbqb, evwYR mnhvwMZv ...

  cvij Z_-cgvY w`q ZviKi ee Lb Kib

  Gg G Avnv` kvnxb: weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ......

  Pvji mvjvBb e _vKvq wecvK ivMxiv

  gvRnvi L`Kvi : AvBwmwWwWAviwei DvweZ Pvji mvjvBb ...

  gvwKb evRvi : msKU WRb evsjv`kx wk

  mwjg mvnj : AvgwiKvi evRvi evsjv`kx cYi wekl ......

  wea MYRvMiY Ges GKivk auvav

  hvqbywb mvbx : AvQv ejyb Zv GB gyn~Z `k mePq ...

  ԆeMg wRqvi fqi Qj BwZnvmi cwZ nZ Pvq

  Avj-Avgxb Avbvg: bcwienbgx I gywhyi PZbv evevqb ...

  jeyi kieZ Lvb, my _vKzb

  RyjKvibvBb RvwK: GB Mig jey cvwb cvbi h KZ DcKvi ......

  AvgwiKvi wPwV: evsjv`ki mvgwMK fvebv

  hw` ck Kiv nq BwZnvmi wK cybivew nq? Ze AbKB wKQzUv ...

  Rwg KgQ evsjv`ki, uk bB miKvii

  ^vaxbZvi ci _K Kvb miKviB gNbv b`xi gvnbv, xcmn ...

  Aea I eaZvi weZK!

  Avkivd Bmjvg : MZ `yB-wZb w`b hver ea-Aea wbq ge ...

  Kvi Do wMq `yB gxi yj Dvab

  W wicvU : Puv`cyii gZje `wY DcRjvi Lv`iMuvI BDwbqbi ...

  `ivM BbwwUDUi hZ evwYR

  Avkivd Bmjvg : `ivM BbwwUDU hLvb gvbyl hvq fvj wPwKrmv ...

  15 wgwbUi ga dmv, Dj, Sjgj Pnviv

  Avkivd Bmjvg :mvivw`b kZ KvRi eZvq _vKZ _vKZ ZKi ...

  gnvmoK PjQ cywjki Puv`vevwR

  dviRvbv wisKx : cwienb LvZ, GKcKvi cKvkB, Puv`vevwR ...

  evOvwji cvYi Drme

  ^vMZg : 1421
  `xcK Payix : wPi bZzbi WvK w`q ...

  Avgiv mevB RvcvZ GK AvwQ, GK _vKe : Gikv`

  iwdK Avng` : RvZxq cvwUi Pqvigvb I cavbgxi wekl ...

  bvixwelx RvgvqvZi 34 bvix fvBm Pqvigvb

  iwdK Avng` : evsjv`ki RvgvqvZ Bmjvg BZvga DcRjv wbevPbi c_g _K cuvP avc ch Rqi avivevwnKZv ...

  fviZxq bvMwiK wKU Ryqvwo AZby Mvi

  wbR^ cwZe`K : m`nfvRb wKU Ryqvwo AZby ` Aveviv Mvi njb| G wbq wZxqevi GB fviZxq bvMwiKK ......

  miKvi iv cwiPvjbvq m~Y e_ : dLij

  wbR^ cwZe`K : eZgvb miKvii mgvjvPbv Ki weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi ejQb, ......

  cvmcvU cZ jvMe bv cywjk fwiwdKkb

  wbR^ cwZe`K : cvmcvU KiZ AvMvgxZ Avi cywjk fwiwdKkbi cևqvRb coe bv| fwiwdKkb QvovB cvmcvU ...

  PjQ RgRgvU MjvKvUv wPwKrmv evwYR

  `okZvwaK fzqv Wvvi-AakZ fzqv wKwbK
  nvwjg gvnv` : cvwZvwbK wWwM wKsev wPwKrmv-msv ea ...

  wePviKi wei Nyli AwfhvM

  nvib nZv gvgjvq ivq bv w`q gvgjv mvwZ
  Zvnwgbv Avvi wgZz : PvjKi nvib nZv gvgjvq iveevi ...

  jyvwqZ hvi msgY 449 Rbi ga 242

  AvBwmwWwWAviwei MelYv
  wiKz Avwgi : `ki 4wU eevwa ...

  Bwjk ekvLi bq evRvi I wgwWqvi!

  wbR^ cwZe`K : Avgvi AbK wKQyZB jvKi Avcw! Avcwi KviY h ARvbv, Zv bq| KLbv KLbv Avgvi jLv, ee, ...

  hgb miKvi Zgb Ilya : Mqki

  wbR^ cwZe`K : MYZK iv KiZ PvBj miKvii AvBb Agvb ...

  ivRavbxZ cP hvbRU

  Kvjvg AvRv` : evOvwji cvYi Drme cnjv ekvL| me Mvwb ...

  `k Avi Kvbv w`b wbevPb ne bv : Bby

  W wicvU : Z_gx nvmvbyj nK Bby ejQb, hZw`b weGbwc ...

  evUvwi wiKkv _K Puv`v 40 jvL UvKv

  W wicvU : evUvwiPvwjZ Aea wiKkv Pvjvbvi `vq bvivqYM `yB KvDwjii wei Pviw`b 40 jvL UvKv ......

  evgv I Kvdbi Kvco cvwVq Puv`v `vwe

  mveK Ggwci evmvq wPiKzU
  BmgvCj mvBb Bgy : wPiKzU, Kvdbi Kvco I evgv cvwVq RvZxq cvwUi mvZxiv-4 ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>