AmaderShomoy.com

gywhy wbq Lvjvgjv weZK Pvb evwivi gBbyj (wfwWI)

ivwk` wiqvR: ZˡveavqK miKvii mveK Dc`v evwivi gBbyj nvmb ejQb, mgq GmQ gywhy wbq Lvjvgjv weZK Kivi| KviY G hy Kvi hy wQj, Kv`i hy wQj, wK evcviUv wK? wZwb ejb, wKQz KwVb mZ K_v Avgiv ejZ PvBbv| ^vaxbZv hy Amnvqfve jvL jvL gvbyl gviv MQ|...

shapno

AmaderShomoy.com


English News
 • PM greets war-wounded freedom fighters

   


  Desk Repoet : Prime Minister Sheikh Hasina today greeted the war-wounded freedom fighters sending them sweetmeats and fruits on the occasion of Pahela Baishakh.

  "

 • 2 killed, 13 injured in Joypurhat road crash


  Desk Repoet : Two people were killed and 13 others injured in a head-on collision between a bus and a pickup on the Joypurhat-Bogra highway at Punat Nandail in Kalai upazila on Monday."

 • Nation celebrates Pahela Baishakh


  Desk Repoet : Students of the Institute of Fine Arts of Dhaka University bring out a colourful procession, known as Mongol Shobhajatra, in the capital to celebrate Pahela Baishakh. Photo: Fardaus ...."

 • "
 • 2 varsity students drown in BayBreaking


  Desk Repoet :This undated Star file photo shows a group of holidaymakers on the St Martin's Island.

  "

 • BNP an illegal party: PM


  Desk Report : Sheikh HasinaPrime Minister Sheikh Hasina termed Bangladesh Nationalist Party as an illegal organisation founded by a military ruler who seized power illegally, reports UNB. It...."

 • "
  gywhy wRqvi Kvbv f~wgKv wQj bv gywhy welqK gx Av K g gvRvj nKi G eei m Avcwb wK GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  wbRi wRb ewk RvbZ Pxb hvQb wgUz


  mwjg mvnj : evsjv`ki kxl eemvqx Avyj AvIqvj wgUz wbRi wRbg wmKzq A_vr wRb webvm DvPbi wmv wbqQb| m Rb ......

  iZi Amy gvngy`yi ingvb: DbZ wPwKrmv w`Z Av`vjZi wb`k


  Avj-Avgxb Avbvg: `wbK Avgvi `k-Gi fvicv mv`K gvngy`yi ingvbK weklvwqZ nvmcvZvj wPwKrmvi eev KiZ Kviv KZcK wb`k ...

  jvBf mPviB mvsevw`KK cUvjv hyejxM


  VvKyiMuvI cwZwbwa: m`i DcRjv cwil` wbevPb GKwU fvUK` wekLjvi wP mimwi (jvBf) mPvi Kivi mgq hyejxM bZvKgx`i nvgjvi ...

  AvRKi ZvRv Lei

  m` cv msev`
 • ZvBIqvbi wekwe`vjq BDb~m mUvi cwZv
 • W wicvU : ZvBIqvbi bvkbvj mUvj wekwe`vjq BDb~m mvgvwRK eemv mUvi cwZv Kiv nqQ|

 • gvgjv Kijb wiRIqvbv
 • wbR^ cwZe`K: Avey eKi wmwKx AcniY NUbvq Zvi x ejvi wbevnx cwiPvjK wiRIqvbv nvmvb ev`x nq GKwU gvgjv KiQb|

 • GLbv BwjqvmK RxweZ cvIqvi Avkv Qvowb Zvi cwievi
 • W wicvU : weGbwci mvsMVwbK mv`K Gg Bwjqvm Avj `yB eQi ai wbLuvR|

 • wiRIqvbv nvmvbi ^vgxK AcniYi NUbvq dmeyK vf
 • Gg G Avnv` kvnxb: ejvi wbevnx cwiPvjK mq`v wiRIqvbv nvmvbi ^vgx Avey eKi wmwKK AcniY KiQ `yeiv|

 • gaeZx wbevPb cvMji cjvc Qvov wKQyB bq
 • gv`vixcyi cwZwbwa: Mnvqb I MYc~Zgx Bwwbqvi gvkviid nvmb ejQb, gaeZx wbevPb cvMji cjvc Qvov wKQyB bq|

 • Mvq njy` Abyvb _K cvjvjb Dgi AvKgj
 • W wicvU : Gevi wbRi weqi Mvq njy`i Abyvb _K cvwjq euvPjb cvwKvbi ZiY evUmgvb Dgi AvKgj|

 • iZi Amy gvngy`yi ingvb: DbZ wPwKrmv w`Z Av`vjZi wb`k
 • Avj-Avgxb Avbvg: `wbK Avgvi `k-Gi fvicv mv`K gvngy`yi ingvbK weklvwqZ nvmcvZvj wPwKrmvi eev KiZ Kviv KZcK wb`k w`qQb wekl RR Av`vjZ|

 • BwZnvm weKwZ Ki ZviK wbRB dum MQb: jwZd wmwKx
 • KywoMvg cwZwbwa: BwZnvm weKwZ Ki weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvb I Zvi PjvPvgyviv wbRivB dum MQb ej ge KiQb WvK UwjhvMvhvM I Z_ chyw welqK gx Avyj jwZd wmwKx|

 • miKvii bxjbKkv evevqb nZ hvQ: RvgvqvZ
 • wbR^ cwZe`K: RvgvqvZ Bmjvgxi bvqe Avwgi gvIjvbv `jvIqvi nvmvBb mvC`xi wei miKvii loh I bxjbKkv evevqb nZ hvQ `vwe Ki Mfxi Avkv cKvk KiQ RvgvqvZ Bmjvgx|

 • jvBf mPviB mvsevw`KK cUvjv hyejxM
 • VvKyiMuvI cwZwbwa: m`i DcRjv cwil` wbevPb GKwU fvUK` wekLjvi wP mimwi (jvBf) mPvi Kivi mgq hyejxM bZvKgx`i nvgjvi wkKvi nqQb mgq Uwjwfkbi iscyi eyiv cavb iZb miKvi|

 • wZvi cvwb wbq miMig ivRbxwZ
 • mwjg mvnj : evsjv`ki AbZg `yB ivRbwZK `j weGbwc I RvgvqvZ Bmjvgx wZvi cvwbi bvh wnmvi `vweZ ivRbxwZi gvV mwq nq DVQ|

 • mvC`xi gyw `vwe Kijb Zvi x
 • wbR^ cwZe`K: evsjv`k RvgvqvZ Bmjvgxi bvqe Avwgi Avjvgv `jvIqvi nvmvBb mvC`xi gyw `vwe KiQb Zvi x eMg mvjnv mvC`x|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  MYRvMiY-ndvRZ wbq AveviI weZK


  BmgvCj mvBb Bgy : hyvcivax`i mevP kvwi `vweZ mvPvi MYRvMiY gi Av`vjbK GKmgq KqK ͇ii wbivcv w`q ivRc_ KuvcvZ mnhvwMZv Kiv nqwQj| mevP wbivcv `Iqv nqwQj gi gyLcv·K| GLb weZK DVQ GB gyLcv·K wbqB| wefw `Lv w`qQ MYRvMiY g| cvkvcvwk Zv`i avivevwnK Av`vjbK evavM֯ KiZ miKvi `jxq msMVbi bZvKgxiv wewfb AwfhvM ZzjQb| Abw`K cwe KviAvb

  wbqZv bv cj KvR bq

  Av`vjb mdj Kij Kx cve ck weGbwci XvKvi bZv`i
  bvkivZ ...

  iei evmvq mykxj`i ԆMvcb eVK!

  Gg G Avnv` kvnxb: bZyb Ki bvkbvj WgwUK d֛U-GbwWGdK ...

  Rq dmeyK vUvmi fzj Z_ mskvab Kijb

  W wicvU : Aekl wbRi dmeyK vUvmwU mskvab KiQb ...

  mvC`xi Avwcj Bevwng Kyw nZvi bw_ wbq ؛

  mwjg mvnj : evsjv`k RvgvqvZ Bmjvgxi GKRb bZv `jvIqvi ...

  nvq Bgivb!

  gvngy` mvw`K : GKRb gvbyl| whwb ckvq wPwKrmK| nVvr KiB ...

  ZviK ingvb BwZnvmi mZ K_v ejQb : dLij

  wbR^ cwZe`K : AvIqvgx jxMi Dχk weGbwci fvicv gnvmwPe ...

  nVvr ivRbxwZi gvV mvC` LvKb

  Gg G Avnv` kvnxb: XvKv gnvbMi AvIqvgx jxMi mvsMVwbK mv`Ki ...

  RgRgvU Av^yj eemv !

  gvRnvi L`Kvi : wPwKrmv eemvq jvf fvjv _vKvq w`b w`b ...

  ivRbxwZi Avkq wbZ Kkjx gymv Bevnxg!

  Gg G Avnv` kvnxb: bcvj gvDwUqvwis Gmvwmqkb (GbGgG)'i ...

  my`ix gwnjv cvUbvi mekv GKvwaK eemvwq

  BmgvCj mvBb Bgy : kqvi we`k _K wewfb AvBUgi gvjvgvj ...

  beel wbgvbi Lvevi cwiekb evMinvU KvivMvi

  Z` KwgwU I wWAvBwR wcRi cwi`kb
  nvwjg gvnv` : evMinvU Rjv KvivMvi cnjv ekvL Dcj miKvwi ...

  kdxi m miKvii mymKi ee Zvjcvo

  iwdK Avng` : ndvRZ Bmjvg evsjv`ki Avgxi Avjvgv kvn ...

  XvKv _K GKRbK ai wbq MQ fviZxq Mvq`v msv

  XvKv _K wRqvDi ingvb Iid IqvKvm bvgi GKRbK ai wbq ...

  ZviK ingvb eje evsjv`k cvwKvb

  wbR^ cwZe`K: weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbK ...

  nvBKvUi Av`k Agvb Ki Av.jxM Kvhvjqi bvg Rwg `Lj

  ivRkvnx cwZwbwa : nvBKvUi Av`k Agvb Ki ivRkvnx ......

  mivBj knx` wgbvi nq Mj g, RyZv cvq ^qs ^iv cwZgx

  W wicvU : evYevwoqvi mivBj knx` wgbviK g evwbq ...

  Zzi I evsjv`ki gvSLvb A`k `qvj

  evsjv`k I Zzii gZ `ywU gymwjg `k weivax `jjv ......

  9 jvL MvnKi 970 KvwU UvKv AvZmvr: wUAvBwe

  wbR^ cwZe`K: AZ 21wU egyLx mgevq mwgwZ I FY`vb cwZvb ...

  `xN w`b ci wbR Kvhvjq cavb wbevPb Kwgkbvi

  mwjg mvnj : cvq `o gvm hyiv _vKvi ci `k wdi ...

  eviWg fzj wPwKrmvq ivMxi gZzi AwfhvM

  ivMxi ^Rb I wPwKrmK`i cvvcvw AwfhvM
  wiKz Avwgi : `vwqZ Aenjvi AwfhvM _K euvPZ ivRavbxi ...

  wWwmwm'i 11 KwgDwbwU mUvi ive-cywjki Kvhvjq!

  mwjg mvnj : XvKv wmwU Kcvikbi 58wU KwgDwbwU mUvii ...

  nvZ Avi cvjve`j Puv`vevwR PjQB

  ivwk` wiqvR: nvZe`j nq| cvjve`j nq| Puv`vevwRi iUI evo| ...

  KZUv e nj eq fvZv cvIqv hvq!

  dviRvbv wisKx : wmivRMi Zvovki dRbxbQvi eqm 80 eQi| ...

  IqvwksUb gywnZi m dLixbi eVK

  W wicvU : mbvwbqwZ ZˡveavqK miKvii mveK cavb ...

  wRGmwc diZi welq Avkvev`x evwYRgx

  wbR^ cwZe`K : ivRbwZKfve weePbv bv Ki A_bwZKfve ...

  12 RbK Awfhy Ki PvRwkU

  Zvnwgbv Avvi wgZz : hyejxM `wYi mvsMVwbK mv`K wiqvRyj ...

  wPwKrmK`i Ici nvgjvq RwoZ gxi wcGm evey I Gwm gvmy`

  wbR^ cwZe`K : cvb kggxi wcGm evey Ges wWGgwci XvKv Rvbi Gwm gvmy`i bZZ eviWg nvmcvZvji ...

  ivRavbxZ PvcvwZi AvNvZ MYRvMiY gi Kgx AvnZ

  wbR^ cwZe`K : wkwki Avng` bvgi MYRvMiY gi Kvgvj ...

  we`k evsjv`ki fveg~wZ Dj KiZ ciivgxi Avnvb

  wbR^ cwZe`K : ciivgx Aveyj nvmvb gvngy` Avjx we`k ...

  eni MYAv`vjbi c֯wZ weGbwci

  wbR^ cwZe`K : weGbwci hyM gnvmwPe ij Kwei wiRfx ......

  jvKmvb w`q PjQ IqvUvi evm

  GK wUc LiP 8 nvRvi Avq 1 nvRvi UvKv
  Zvdvj nvmb : AfixY bcwienb KZc ivRavbxi hvbRU KgvZ ...

  MnKΩxi ckvwPKZvq nvmcvZvj KvZivQ wk gvmyg

  nvwjg gvnv` : 10 eQii wk gvmyg, hLb Zvi eB LvZv wbq ...

  Ggwc Kqmi RvgvqvZcxwZi K_v A^xKvi Kij Av. jxM

  Bgivb Avng`, wmjU : wmjU-3 (`wY myigv-dzM) Avmbi msm` m`m I Rjv AvIqvgx jxMi mn-mfvcwZ gvngy` ......

  MvBevvq Av.jxM-weGbwc I RvgvqvZi msNl cywjkmn AvnZ 15 Rb

  Avey Zvni, MvBevv : MvBevvi Mvwe`M DcRjv AvIqvgx jxM-weGbwc I RvgvqvZi ga `dvq `dvq avIqv-cvvavIqv, ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>