AmaderShomoy.com

eezi wei hy NvlYv

mq` e`ij Avnmvb: wKQz w`b AvM weGbwc bZv mv`K nvmb LvKv ejwQjb h 1971 mvj eez kL gywReyi ingvb cvwKvbi cavbgx nIqvi evmbvq g wQjb| 

Avcwb hw` gb KiZ Pvb ev RvbZ Pvb Zvnj AbK gywRe weivax gvbyl I kw eje h 1971 mvji 25-26 gvP ivZ eez cvwKvbi mbvevwnbxi KvQ AvZmgcb KiwQjb|...

shapno

AmaderShomoy.com


English News
 • PM greets war-wounded freedom fighters

   


  Desk Repoet : Prime Minister Sheikh Hasina today greeted the war-wounded freedom fighters sending them sweetmeats and fruits on the occasion of Pahela Baishakh.

  "

 • 2 killed, 13 injured in Joypurhat road crash


  Desk Repoet : Two people were killed and 13 others injured in a head-on collision between a bus and a pickup on the Joypurhat-Bogra highway at Punat Nandail in Kalai upazila on Monday."

 • Nation celebrates Pahela Baishakh


  Desk Repoet : Students of the Institute of Fine Arts of Dhaka University bring out a colourful procession, known as Mongol Shobhajatra, in the capital to celebrate Pahela Baishakh. Photo: Fardaus ...."

 • "
 • 2 varsity students drown in BayBreaking


  Desk Repoet :This undated Star file photo shows a group of holidaymakers on the St Martin's Island.

  "

 • BNP an illegal party: PM


  Desk Report : Sheikh HasinaPrime Minister Sheikh Hasina termed Bangladesh Nationalist Party as an illegal organisation founded by a military ruler who seized power illegally, reports UNB. It...."

 • "
  gywhy wRqvi Kvbv f~wgKv wQj bv gywhy welqK gx Av K g gvRvj nKi G eei m Avcwb wK GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  `k UvK A gvgjvq wbRvgx`i Avwcj nvBKvU MnxZ


  W wicvU : `k UvK A AvUK msv `ywU gvgjvq wePvwiK Av`vjZi ivqi wei duvwm I hvexeb ...

  divwi Avmvwgi ee mg_b KiQ weGbwc


  W wicvU : divwi Avmvwg I bvevjK Qji wg_vPvii m Zvj wgwjq weGbwci bZviv ee ivLQb ...

  fviZ wbevPbi cfve coZ cvi evsjv`k


  Avey mvB`: fviZ GLb PjQ 16Zg msm` wbevPb| MZ 7 Gwcj _K i nIqv GB wbevPb 9 `dvq 12 B g ch Pje| 16B g cKvwkZ ne ......
  m` cv msev`
 • bexbMi cywjki wei ccvZg~jK AvPiYi AwfhvM : 1wU Mvx evwoNi Qvov
 • dinv`yj Bmjvg cvifR, evYevwoqv :  evYevwoqvi bexbMi mvmx`i GKi ci GK nvgjv, cywjk ckvmbi ccvZg~jK AvPiYi KqKwU cwievi GLb gvbeZi Rxeb hvcb KiQ|

 • Wgivq moK `~NUbvq wbnZ 1, AvnZ 2
 • gvt gvneyeyi ingvb fuBqv, Wgiv : Wgivq AixZ myjZvbv Kvgvj mZzZ AveviI moK `~NUbvq mygb (25) bvg GK hyeKi gZz nqQ|

 • `k UvK A gvgjvq wbRvgx`i Avwcj nvBKvU MnxZ
 • W wicvU : `k UvK A AvUK msv `ywU gvgjvq wePvwiK Av`vjZi ivqi wei duvwm I hvexeb Kviv`v`kcv Pvi Avmvwgi Avwcj gvgjv bvwbi Rb MnY KiQb nvBKvU|

 • `vgyo`vq nZv gvgjvi Avmvgx Mvi
 • Gm K `vm, `vgyo`v, PzqvWvv : PzqvWvv Rjvi `vgyo`vi ivgbMi GjvKv _K Pigcw `ji m`m RvovLyb gvgjvi Avmvwg wRbvij nK (42) K Mvi KiQ cywjk|

 • ivbv cvRvq wbnZ 53 Rbi cwieviK wZc~iYi PK w`jb cavbgx
 • W wicvU : mvfvii ivbv cvRv `yNUbvq wbnZ AviI 53 Rbi ^Rb`i gvS PK weZiY KiQb cavbgx kL nvwmbv|

 • kvn AvgvbZ wegvbe`i _K 7 ivwnv AvUK
 • W wicvU : PMvg kvn AvgvbZ AvRvwZK wegvbe`i _K 7 ivwnvK AvUK KiQ wegvbe`i KZc|

 • `ki wiRvf _KB cv mZy cK evevqb me
 • dviRvbv wisKx : `ki wiRvf eenvi Ki cv mZy cK evevqb Ges RvZxq Avq evovbv me ej ge KiQb GdwewmwmAvB Gi mfvcwZ KvRx AvKivg Dwb Avng`|

 • 14 w`b ci LyjQ evKwe
 • W wicvU : mvqv` nZvi NUbvq 14 w`b e _vKvi ci evsjv`k Kwl wekwe`vjq Kvm i nqQ AvR eyaevi mKvj|

 • divwi Avmvwgi ee mg_b KiQ weGbwc
 • W wicvU : divwi Avmvwg I bvevjK Qji wg_vPvii m Zvj wgwjq weGbwci bZviv ee ivLQb ej ge Kib XvKv gnvbMi AvIqvgx jxMi hyM-mv`K I Lv`gx AvWfvKU Kvgij Bmjvg|

 • AbjvBb wgwWqv bxwZgvjvi Lmov Pov
 • G K AvRv`: AbjvBb wgwWqv cwiPvjbv msv bxwZgvjvi Lmov Pov KiQ miKvi|

 • mybvgM mxgv 2 PvivPvjvwbmn gvjvgvj AvUK
 • gmygx eMg, mybvgM : mybvgMi Zvwnicyi DcRjvi evwjqvNvU mxgv `yB PvivPvjvwbmn gvjvgvj AvUK KiQ wewRwe|

 • `yB eQiI KvhKi KiZ cviwb Av`vqi Kvhg
 • dviRvbv wisKx : MZ `yB eQiI PMvg Kvg nvDm weK weiva wbwi gvag Av`vqi Kvhg cyiv`g KvhKi KiZ cviwb|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  MYRvMiY-ndvRZ wbq AveviI weZK


  BmgvCj mvBb Bgy : hyvcivax`i mevP kvwi `vweZ mvPvi MYRvMiY gi Av`vjbK GKmgq KqK ͇ii wbivcv w`q ivRc_ KuvcvZ mnhvwMZv Kiv nqwQj| mevP wbivcv `Iqv nqwQj gi gyLcv·K| GLb weZK DVQ GB gyLcv·K wbqB| wefw `Lv w`qQ MYRvMiY g| cvkvcvwk Zv`i avivevwnK Av`vjbK evavM֯ KiZ miKvi `jxq msMVbi bZvKgxiv wewfb AwfhvM ZzjQb| Abw`K cwe KviAvb

  wbqZv bv cj KvR bq

  Av`vjb mdj Kij Kx cve ck weGbwci XvKvi bZv`i
  bvkivZ ...

  iei evmvq mykxj`i ԆMvcb eVK!

  Gg G Avnv` kvnxb: bZyb Ki bvkbvj WgwUK d֛U-GbwWGdK ...

  Rq dmeyK vUvmi fzj Z_ mskvab Kijb

  W wicvU : Aekl wbRi dmeyK vUvmwU mskvab KiQb ...

  mvC`xi Avwcj Bevwng Kyw nZvi bw_ wbq ؛

  mwjg mvnj : evsjv`k RvgvqvZ Bmjvgxi GKRb bZv `jvIqvi ...

  nvq Bgivb!

  gvngy` mvw`K : GKRb gvbyl| whwb ckvq wPwKrmK| nVvr KiB ...

  ZviK ingvb BwZnvmi mZ K_v ejQb : dLij

  wbR^ cwZe`K : AvIqvgx jxMi Dχk weGbwci fvicv gnvmwPe ...

  nVvr ivRbxwZi gvV mvC` LvKb

  Gg G Avnv` kvnxb: XvKv gnvbMi AvIqvgx jxMi mvsMVwbK mv`Ki ...

  RgRgvU Av^yj eemv !

  gvRnvi L`Kvi : wPwKrmv eemvq jvf fvjv _vKvq w`b w`b ...

  ivRbxwZi Avkq wbZ Kkjx gymv Bevnxg!

  Gg G Avnv` kvnxb: bcvj gvDwUqvwis Gmvwmqkb (GbGgG)'i ...

  my`ix gwnjv cvUbvi mekv GKvwaK eemvwq

  BmgvCj mvBb Bgy : kqvi we`k _K wewfb AvBUgi gvjvgvj ...

  beel wbgvbi Lvevi cwiekb evMinvU KvivMvi

  Z` KwgwU I wWAvBwR wcRi cwi`kb
  nvwjg gvnv` : evMinvU Rjv KvivMvi cnjv ekvL Dcj miKvwi ...

  kdxi m miKvii mymKi ee Zvjcvo

  iwdK Avng` : ndvRZ Bmjvg evsjv`ki Avgxi Avjvgv kvn ...

  XvKv _K GKRbK ai wbq MQ fviZxq Mvq`v msv

  XvKv _K wRqvDi ingvb Iid IqvKvm bvgi GKRbK ai wbq ...

  ZviK ingvb eje evsjv`k cvwKvb

  wbR^ cwZe`K: weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbK ...

  nvBKvUi Av`k Agvb Ki Av.jxM Kvhvjqi bvg Rwg `Lj

  ivRkvnx cwZwbwa : nvBKvUi Av`k Agvb Ki ivRkvnx ......

  mivBj knx` wgbvi nq Mj g, RyZv cvq ^qs ^iv cwZgx

  W wicvU : evYevwoqvi mivBj knx` wgbviK g evwbq ...

  Zzi I evsjv`ki gvSLvb A`k `qvj

  evsjv`k I Zzii gZ `ywU gymwjg `k weivax `jjv ......

  9 jvL MvnKi 970 KvwU UvKv AvZmvr: wUAvBwe

  wbR^ cwZe`K: AZ 21wU egyLx mgevq mwgwZ I FY`vb cwZvb ...

  `xN w`b ci wbR Kvhvjq cavb wbevPb Kwgkbvi

  mwjg mvnj : cvq `o gvm hyiv _vKvi ci `k wdi ...

  eviWg fzj wPwKrmvq ivMxi gZzi AwfhvM

  ivMxi ^Rb I wPwKrmK`i cvvcvw AwfhvM
  wiKz Avwgi : `vwqZ Aenjvi AwfhvM _K euvPZ ivRavbxi ...

  wWwmwm'i 11 KwgDwbwU mUvi ive-cywjki Kvhvjq!

  mwjg mvnj : XvKv wmwU Kcvikbi 58wU KwgDwbwU mUvii ...

  nvZ Avi cvjve`j Puv`vevwR PjQB

  ivwk` wiqvR: nvZe`j nq| cvjve`j nq| Puv`vevwRi iUI evo| ...

  KZUv e nj eq fvZv cvIqv hvq!

  dviRvbv wisKx : wmivRMi Zvovki dRbxbQvi eqm 80 eQi| ...

  IqvwksUb gywnZi m dLixbi eVK

  W wicvU : mbvwbqwZ ZˡveavqK miKvii mveK cavb ...

  wRGmwc diZi welq Avkvev`x evwYRgx

  wbR^ cwZe`K : ivRbwZKfve weePbv bv Ki A_bwZKfve ...

  12 RbK Awfhy Ki PvRwkU

  Zvnwgbv Avvi wgZz : hyejxM `wYi mvsMVwbK mv`K wiqvRyj ...

  wPwKrmK`i Ici nvgjvq RwoZ gxi wcGm evey I Gwm gvmy`

  wbR^ cwZe`K : cvb kggxi wcGm evey Ges wWGgwci XvKv Rvbi Gwm gvmy`i bZZ eviWg nvmcvZvji ...

  ivRavbxZ PvcvwZi AvNvZ MYRvMiY gi Kgx AvnZ

  wbR^ cwZe`K : wkwki Avng` bvgi MYRvMiY gi Kvgvj ...

  we`k evsjv`ki fveg~wZ Dj KiZ ciivgxi Avnvb

  wbR^ cwZe`K : ciivgx Aveyj nvmvb gvngy` Avjx we`k ...

  eni MYAv`vjbi c֯wZ weGbwci

  wbR^ cwZe`K : weGbwci hyM gnvmwPe ij Kwei wiRfx ......

  jvKmvb w`q PjQ IqvUvi evm

  GK wUc LiP 8 nvRvi Avq 1 nvRvi UvKv
  Zvdvj nvmb : AfixY bcwienb KZc ivRavbxi hvbRU KgvZ ...

  MnKΩxi ckvwPKZvq nvmcvZvj KvZivQ wk gvmyg

  nvwjg gvnv` : 10 eQii wk gvmyg, hLb Zvi eB LvZv wbq ...

  Ggwc Kqmi RvgvqvZcxwZi K_v A^xKvi Kij Av. jxM

  Bgivb Avng`, wmjU : wmjU-3 (`wY myigv-dzM) Avmbi msm` m`m I Rjv AvIqvgx jxMi mn-mfvcwZ gvngy` ......

  MvBevvq Av.jxM-weGbwc I RvgvqvZi msNl cywjkmn AvnZ 15 Rb

  Avey Zvni, MvBevv : MvBevvi Mvwe`M DcRjv AvIqvgx jxM-weGbwc I RvgvqvZi ga `dvq `dvq avIqv-cvvavIqv, ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>