AmaderShomoy.com

fviZ wZvi welqwU LwZq `Le : gxi mvv` nvmb

dviRvbv wisKx : evsjv`k AwfhvM ZzjQ fviZ GKZidvfve wZv b`xi cvwb cZvnvi Kivq Gevi evsjv`k AvMi hKvbv mgqi Zzjbvq Kg cvwb cqQ| fviZi cwgei ivR miKvii weivwaZvi KviY wZv b`xi cvwbeUb Pzw Szj iqQ `xNw`b ai|...

shapno

AmaderShomoy.com


English News
 • Siddique abducted by my foes


  Desk Report :  Syeda Rizwana Hasan, a prominent environmental activist of Bangladesh, has claimed that her husband was not abducted for his activities; rather...."

 • "
 • We demand a clear explanation from the government on the report : Fakhrul


  Desk Report : The BNP has asked the government to explain reports that the Indian intelligence agency, RAW, has whisked away a Pakistani ISI spy from the heart of ...."

 • "
 • 24 gold bars seized, carrier fled police custody


  Desk Report : Chittagong Customs authorities in Shah Amanat International Airport yesterday (Wednesday) afternoon nabbed a person with 24 gold bars which were brought illegally but the detainee wa...."

 • "
 • Birdem strike called-off


  Desk Report : The striking doctors at BIRDEM General Hospital have gone back to work after the assaulting police officer was removed from duty, ending two days of sufferings of thousands of ...."

 • "
 • PM greets war-wounded freedom fighters

   


  Desk Repoet : Prime Minister Sheikh Hasina today greeted the war-wounded freedom fighters sending them sweetmeats and fruits on the occasion of Pahela Baishakh.

  "

 • DcRjv wbevPbi me mwnsmZvB wewQb NUbv `vwe Kivi cvkvcvwk G mgq `xN QywUZ hvIqvK hwK `vwe KiQb cavb wbevPb Kwgkbvi (wmBwm) KvRx iwKeDwb Avng`| AvcwbI wK wmBwmi G `vwe K hwK gb Kib?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  msev` mjb I weewZZB AvUK hvQ weGbwc


  G K AvRv`: `kg RvZxq msm` wbevPb VKvZ `kevcx niZvj-Aeiva w`q GK aibi APjvevi mw KijI 5 Rvbyqvwii IB wbevPb VKvZ ......

  Bwjqvm Avjxi evmvq hveb dLij I K`xq bZviv


  Avkivd Bmjvg : AvR enwZevi `ycyi weGbwci AcZ bZv Bwjqvm Avjxi evmvq hveb `ji fvicv ......

  eeyi cwZKwZZ kL nvwmbvi kv


  W wicvU : HwZnvwmK gywRebMi w`em Dcj eeyi cwZKwZZ d‍yj w`q kv RvwbqQb cavbgx kL nvwmbv|...
  m` cv msev`
 • Bwjqvm Avjxi evmvq hveb dLij I K`xq bZviv
 • Avkivd Bmjvg : AvR enwZevi `ycyi weGbwci AcZ bZv Bwjqvm Avjxi evmvq hveb `ji fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi|

 • eeyi cwZKwZZ kL nvwmbvi kv
 • W wicvU : HwZnvwmK gywRebMi w`em Dcj eeyi cwZKwZZ d‍yj w`q kv RvwbqQb cavbgx kL nvwmbv|

 • fviZ wZvi welqwU LwZq `Le : gxi mvv` nvmb
 • dviRvbv wisKx : evsjv`k AwfhvM ZzjQ fviZ GKZidvfve wZv b`xi cvwb cZvnvi Kivq Gevi evsjv`k AvMi hKvbv mgqi Zzjbvq Kg cvwb cqQ|

 • 2013 mvj wePvi ewnfZ nZvi wkKvi 329
 • Aveyj Kvjvg: `ki kxlvbxq gvbevwaKvi msMVb AwaKvi RvwbqQ, 2013 mvj wbivcv evwnbxi viv 329 Rb wePviewnf~Z nZvKvi wkKvi nqQb|

 • `wY Kvwiqvq dwi WzweZ wbnZ 6, wbLuvR 300
 • G K AvRv`: `wY Kvwiqvi `wY-cwg DcK~j 459 Rb hvx wbq dwiWywei ci GLbI cvq wZbkv gvbyl wbLuvR iqQ|

 • ejvi wbevnx cwiPvjKi ^vgxK AcniY
 • dviRvbv wisKx : evsjv`k cwiek AvBbwe` mwgwZi (ejv) wbevnx cwiPvjK mq`v wiRIqvbv nvmvbi ^vgx Avey eKi wmwKK AvR eyaevi `ycyi bvivqYM _K AcniY KiQ `yeiv|

 • msev` mjb I weewZZB AvUK hvQ weGbwc
 • G K AvRv`: `kg RvZxq msm` wbevPb VKvZ `kevcx niZvj-Aeiva w`q GK aibi APjvevi mw KijI 5 Rvbyqvwii IB wbevPb VKvZ cviwb weGbwc|

 • wngNi Z`
 • W wicvU : weGbwc bZv Bwjqvm Avjx gi Z` `yB eQiI Kvb K~j-wKbviv KiZ cviwb AvBbkLjv evwnbx|

 • XvKvq cvwKvwb bvwqKvi cbv Qwe : gvgjvi wb`k Av`vjZi
 • W wicvU : BUvibU wbRi iMiM hb `ki wfwWI Qo `qvi AwfhvM cvwKvbi Awfbx, bvwqKv wgiv Iid BiZvR iwe I Kvb bvwf`i wei gvgjv KiZ K`xq Mvq`v msv (GdAvBG)-K wb`k w`qQ cvwKvwb Av`vjZ|

 • GLbI Avkvq jybv
 • W wicvU : 17B Gwcj 2012 _K 2014|

 • Acvq cwievi
 • W wicvU : 2009 mvj gnvRvU miKvi gZvq Avmvi ci ivRbxwZwe``i gi mswZ i nq|

 • wKvi wbRI Rvbb bv
 • W wicvU : WUjvBb 9B Gwcj|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  `yB `ji mvb euvPvbvi jovB


  kl avci DcRjv wbevPb
  bvkivZ Avwkqvbv Payix : DcRjv wbevPbi l I kl avc `y`jB Zv`i mvb euvPvbvi jovB wnmve weePbv KiQ| GB Rb `yB `jB Pv KiQ Kgc `kwU Ki DcRjvq `Lj wbZ| mUv wbZ cvij Gi AvM h wbevPb nqQ IB wbevPbi dj hvB nvK bv Kb, cgvY ne h, Kvb `j ewk Rbwcq| h `j ewk DcRjvi `Lj cve kl chvq ZvivB ewk Rbwcq| mB Rb AvIqvgx ...

  Aekl agNU cZvnvi

  eviWg wPwKrmK cUvbvi NUbvq cywjk KgKZv cZvnvi
  wbR^ ...

  Avwg _vKjI fvU RvwjqvwZ nZv : wmBwm

  `jIqvi nvmvBb : cavb wbevPb Kwgkbvi (wmBwm) KvRx iwKeDwb ...

  ejvi wbevnx cwiPvjK wiRIqvbvi ^vgx AcnZ

  cwiek webKvwiiv KiZ cvi
  mwjg mvnj : cwiek ...

  Dvii wb`k cwZgxi, Z` KwgwU MVb

  wbR^ cwZe`K : evsjv`k cwiek AvBbwe` mwgwZi (ejv) cavb wbevnx mq`v wiRIqvbv nvmvbi AcnZ eemvqx ...

  gvgjv Kijb wiRIqvbv

  wbR^ cwZe`K: Avey eKi wmwKx AcniY NUbvq Zvi x ejvi ...

  Avey eKi wmwχKi AcniY DwM mvgvwRK msMVb

  gvRnvi L`Kvi : ejvi wbevnx cwiPvjK mq`v wiRIqvbv nvmvbi ...

  AvBGmAvBqi GRUK wbq hvIqvi evLv `vwe weGbwci

  wbR^ cwZe`K : XvKvi wegvbe`i _K cvwKvwb Mvq`v ...

  gywhy wbq Lvjvgjv weZK Pvb evwivi gBbyj

  ivwk` wiqvR: ZˡveavqK miKvii mveK Dc`v evwivi gBbyj ...

  wbRi wRb ewk RvbZ Pxb hvQb wgUz

  mwjg mvnj : evsjv`ki kxl eemvqx Avyj AvIqvj wgUz ...

  iZi Amy gvngy`yi ingvb: DbZ wPwKrmv w`Z Av`vjZi wb`k

  Avj-Avgxb Avbvg: `wbK Avgvi `k-Gi fvicv mv`K gvngy`yi ...

  avbgw gvV ivq miKvii D`vM bB

  BmgvCj mvBb Bgy : ivRavbxi avbgw 8 b^i gvVi Aea vcbv ...

  jvBf mPviB mvsevw`KK cUvjv hyejxM

  VvKyiMuvI cwZwbwa: m`i DcRjv cwil` wbevPb GKwU fvUK` ...

  mvC`xi ivq h Kvbv w`b

  gZz`v`ki welq Avwcj gvgjv
  gvngy`yj Avjg : ...

  wRGmwc kZ c~iY AviI mgq cj evsjv`k

  gbRyi-G AvwRR : hyivi evRvi AMvwaKvig~jK evwYR myweav (wRGmwc) wdi cZ evevqbvaxb kZjv c~iY ...

  MYRvMiY gi Kgx AvwRRyj nvqvZ KbK wbLuvR

  Avj-Avgxb Avbvg: XvKv wekwe`vjqi wkv_x, Xvwe Qv ......

  GLbv BwjqvmK RxweZ cvIqvi Avkv Qvowb Zvi cwievi

  W wicvU : weGbwci mvsMVwbK mv`K Gg Bwjqvm Avj `yB ...

  ZviKi duv` cv `e bv miKvi: Avwbmyj nK

  wbR^ cwZe`K: weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi ...

  BwZnvm weKwZ Ki ZviK wbRB dum MQb: jwZd wmwKx

  KywoMvg cwZwbwa: BwZnvm weKwZ Ki weGbwci wmwbqi fvBm ...

  cwZewk ivK Lykx Ki gZv wPivqx KiZ Pvq miKvi : RvgvqvZ

  iwdK Avng` : evsjv`k RvgvqvZ Bmjvgxi XvKv gnvbMixi mnKvix mUvix gynv` mwjg Dxb ejQb, MYweivax ...

  wZvi cvwb wbq miMig ivRbxwZ

  mwjg mvnj : evsjv`ki AbZg `yB ivRbwZK `j weGbwc ...

  mvC`xi gyw `vwe Kijb Zvi x

  wbR^ cwZe`K: evsjv`k RvgvqvZ Bmjvgxi bvqe Avwgi ...

  wkK`vi Avi mvC`x GKB ew bb: gvneye

  wbR^ cwZe`K: Bevwng KywƇK nZvKvix `jvqvi wkK`vi ...

  miKvwi PvKwiZ cևeki eqmmxgv evovbvi c֯ve

  mwjg mvnj : miKvwi PvKwiZ cևeki eqmmxgv 30 _K ......

  eezi wei hy NvlYv

  mq` e`ij Avnmvb: wKQz w`b AvM weGbwc bZv mv`K nvmb ...

  `ki wiRvf _KB cv mZy cK evevqb me

  dviRvbv wisKx : `ki wiRvf eenvi Ki cv mZy cK ......

  AbjvBb wgwWqv bxwZgvjvi Lmov Pov

  G K AvRv`: AbjvBb wgwWqv cwiPvjbv msv bxwZgvjvi Lmov ...

  ivgcyivq iswgw wjwe

  wece wekvm : ivRavbxi ivgcyiv GjvKvq `yB weKvk cwZwbwaK wj Ki UvKv wQbZvBqi Pv Kvj GK iswgw ......

  ivbvmn 17 RbK Awfhy Ki elc~wZi AvMB PvRwkU

  ivbv cvRv UvRwW
  nvwjg gvnv` : mvfvi ivbv cvRv ami NUbvq febi gvwjK mvnj ivbvmn 17 RbK ...

  Av.jxM gbvbxZ cv_x kvnRvnvb wbevwPZ

  UvvBj-8 Dc-wbevPb
  ZvbwRbyj nK, UvvBj : UvvBj-8 (evmvBj-mLxcyi) Dc-wbevPb AvIqvgx jxM gbvbxZ ...

  weGmGgGgBD nvmcvZvj Kvivew` : L`Kvi gvkviid

  nvwjg gvnv` : weGbwci vqx KwgwUi m`m Kvivew` W. ...

  ij Avwgbi `ybxwZ Abymvb `y`Ki KgKZv wbqvM

  iwdK Avng` : `ybxwZ `gb Kwgkb (`y`K) RvZxq cvwUi m` ...

  miKvi wZv PzwZ fviZi KvQ wgDwgD KiQ

  wbR^ cwZe`K : miKvi fviZi m cvwb wbq hLb K_v ej ...

  cywjki evavq evg gvPvi NivI Kgm~wP c

  iwdK Avng` : wZvi cvwbi bvh wnmvi `vweZ ciiv ......

  MYZ wdwiq AvbZ nj ivRvKvi RvgvqvZ-wkwei ZvovZ ne : Bby

  ZvbvRbyj nK, UvvBj : evsjv`k MYZ wdwiq AvbZ nj `k _K mKj ivRvKvi, RvgvqvZ-wkwei ZvivZ ne| wZwb ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>