AmaderShomoy.com

jvKmfv wbevPb wbq A^w͇Z AvIqvgx jxM-weGbwc

wkgyj ingvb : cwZekx `k fviZ PjQ wbevPbx AvgR| eZgvb evsjv`k fviZi GB jvKmfv wbevPbi w`K ivRbwZK Ab cavb eo `yB `j AvIqvgx jxM I weGbwcmn  Abvb ivRbwZK `jjvi iqQ Kov bRi| `yB `ji ga Uvbv DRbv weivR KiQ|...

shapno

AmaderShomoy.com


English News
 • 11 return after paying ransom

   


  Desk Report :Seeing his daughter after three years, Shafiul could not hold back his tears at the CID office in Malibagh. Shafiul was among the 12 people who returned from Iran yesterday after bein...."

 • "
 • 20 injured in clash


  Desk Report :Bricks meant for the construction of a building in Barisal University lay scattered on the road after students clashed with transport workers and law enforcers there yesterday. Photo:...."

 • "
 • India holds biggest round of polling


  Desk Report : A huge turnout of voters marked the biggest round of polling in India's marathon national elections with stakes high for two main contenders for power -- ruling Congress party and ma...."

 • "
 • US for greater political inclusion


  Desk Report : US Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs Nisha Desai Biswal has said Washington continues to press for greater political inclusion in Bangladesh, without w...."

 • "
 • Siddique abducted by my foes


  Desk Report :  Syeda Rizwana Hasan, a prominent environmental activist of Bangladesh, has claimed that her husband was not abducted for his activities; rather...."

 • "
  MYRvMiY g‡K Qyuo dj ndvRZK ez evwbqQ miKvi| AvcwbI wK Zv-B gb Kib?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  AcniYi NUbvq miKvii fveg~wZ b nqQ, GwU fvevi Kvbv KviY bB : BKevj mvenvb Payix (wfwWI)


  dviK Avjg : cavbgxi Z_ Dc`v BKevj mvenvb Payix ejQb, ejvi wbevnx cwiPvjK ...

  cywjkK Zvi `vwqZcvjb KiZ `qv nq bv (wfwWI)


  ZviK nvmb : cKZfve cywjkK Zvi `vwqZcvjb KiZ `qv nq bv| ay miKvi bq mvaviY RbMYI evBi _K cywjkK Pvc cևqvM Ki wewfbfve| ...

  wbwq mnhvMx msMVb : _gK AvQ cybMVb cwqv


  W wicvU : AvIqvgx jxMi mnhvMx PviwU msMVbi cybMVb cwqv _gK AvQ| ivRbwZK AwiZvi KviY bZyb KwgwU MVbi KvR _g ......

  AvRKi ZvRv Lei

  m` cv msev`
 • kxcyi Mvm mieivn jvBb dU fqven AwMKv
 • W wicvU :  MvRxcyii kxcyi XvKv-gqgbwmsn gnvmoK Pvi jb KvR fKy (GKfUi) w`q gvwU LbbKvj fKyi AvNvZ Mvm jvBbi cvBc dU AveviI fqven AwMKvi NUbv NUQ|

 • wbwq mnhvMx msMVb : _gK AvQ cybMVb cwqv
 • W wicvU : AvIqvgx jxMi mnhvMx PviwU msMVbi cybMVb cwqv _gK AvQ|

 • jvKmfv wbevPb wbq A^w͇Z AvIqvgx jxM-weGbwc
 • wkgyj ingvb : cwZekx `k fviZ PjQ wbevPbx AvgR|

 • ZviK GwZgi UvKv AvZmvr KiQ
 • W wicvU : AvIqvgx jxMi AvRvwZKwelqK mv`K gynv` dviK Lvb ejQb, weGbwc-RvgvqvZ wg_vev`x|

 • ZvB ej GZUv AgvbweKZv? cMwZkxjZvi bvg, gywhyi bvg?
 • Mvjvg gvZvRv : ZvB ej GZUv AgvbweKZv? cMwZkxjZvi bvg, gywhyi bvg? Zviv Avwevi KiQ wiRIqvbv nvmvbi evev ivRvKvi wQjb|

 • gv, GUvB kl myhvM ZvgvK fvjvevwm ejvi
 • W wicvU : MZ eyaevi 470 RbiI ewk hvx wbq `wY Kvwiqvi `wY-cwg DcK~j GKwU dwi Wye MQ|

 • ivRavbxi hvbRU wbimb cKjvi AMMwZ bB
 • W wicvU : ivRavbxi hvbRU wbimbi j MnxZ cKjvi Kvbv AMMwZ bB|

 • AwZjvf gvbeZv nvivQ gvbyl
 • W wicvU : `k-we`ki LvwZgvb Bmjvgx wPvwe`, MelK I wecyjmsLK vbwccvmy gvbyli AskMnYi ga w`q PMvg PZy_ AvRvwZK mywd mjb i nqQ|

 • wZvi cvwb wbq miMig ivRbxwZ
 • W wicvU : wZvmn Awfb b`xi bvh wnmvi `vweZ wZv eviR AwfgyL jsgvPK wNi Zv ivRbxwZZ Aveviv Dvci AuvP jMQ|

 • wbhvwZZ`i cvk bB weGbwc, myhvM wbQ RvgvqvZ
 • W wicvU : RvZxq wbevPbi AvM-ci `ki wewfb vb msNwUZ mwnsmZv, bZvKgx`i Ici wbhvZb, wePviewnf~Z nZv, g, nvgjv I wbhvwZZ`i Z` `kevcx wUg MVb I Z` KiB `vwqZ kl KiQ evsjv`k RvZxqZvev`x `j weGbwc|

 • AvIqvgx jxM kwkvjx miKvi envj `j
 • W wicvU :  ZYg~j _K i Ki K` ch mvsMVwbKfve `yej nq coQ gZvmxb AvIqvgx jxM|

 • fviZ miKvi cwieZb Pvq weGbwc
 • W wicvU : evsjv`ki cavbgx kL nvwmbvi fviZi Mvx cwievii m ewMZ mK|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  LuvR gjwb GLbv


  Avey eKii AcniY eenZ Mvwo kbv
  wbR^ cwZe`K : cwiek AvBbwe` mwgwZi (ejv) cavb wbevnx mq`v wiRIqvbv nvmvbi ^vgx Avey eKi wmwK AcniYi `yw`b cvi njI GLbv Zvi LuvR gjwb| G Qvov G NUbvq RwoZ KvDK AvUKI Kiv hvqwb| Ze AcniY eenZ MvwowU kbv Kiv MQ| IB MvwowUi welq Kz cqQ Mvq`viv| eyaevi `ycyi dZzjv _K AcniYi ci _KB AvBbkLjv ivKvix evwnbxi

  bxj iOi gvBvevmi mvb cywjk

  wbR^ cwZwbwa : cwiek Av`vjbi msMVK wiRIqvbv nvmvbi ...

  Avgv`i wbivcv Kv_vq ?

  gvngy` mvw`K : eemvqx Avey eKi wmwK Iid wmwKzi ingvb ...

  we`wk mg_b cZ ZviKi Kkj

  bvkivZ Avwkqvbv Payix : miKvii wei BDivci wewfb ...

  fiv gywhyi BwZnvm cvvbvi Pv KiQ : Rq

  W wicvU : ^ikvmK Ges fiv gywhyi BwZnvm cv ...

  wiRIqvbvi ^vgx AcniY DPc` KgKZv`i wbq cywjki KwgwU

  Gg G Avnv` kvnxb: ejvi wbevnx cwiPvjK mq`v wiRIqvbv ...

  Avwg Avkv nvivBwb : wiRIqvbv

  BmgvCj mvBb Bgy : evsjv`k cwiek AvBbwe` mwgwZi (ejv) ...

  MYRvMiY g‡K kvnevM mgvek KiZ `qwb cywjk

  Avj-Avgxb Avbvg: MYRvMiY gi (GKvsk- Kvgvj cvkv) c~e ...

  Lvj`v-ZviK AvBGmAvBi KvKvZyqv: Kwlgx

  wbR^ cwZe`K: Lvj`v wRqvK I ZviK ingvbK cvwKvbi ...

  `vlvivc Qo wbivcv w`b, miKviK kvn`xb

  W wicvU : cwiekev`x msMVb ejvi wbevnx cavb mq`v ...

  ԯ^vgx wK ay Wvvi`i gx?

  wbR^ cwZe`K : ^vgx wK ay Wvvi`i gx? bvwK ...

  AvBqye-Bqvwnqvi gZv G miKviI wUKZ cvie bv : dLij

  mwjg mvnj : weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg ...

  Kbv wZv cv w`j Pvlvev`

  Avey mvB` : wZv b`xi cvwbi i wbP bg hvIqvq b`x ......

  cavbgx Amy

  Avj-Avgxb Avbvg: cavbgx kL nvwmbv Amy nq coQb| ...

  Bwjk Avi kvwo cvwVq cvwb Avbv hve bv

  W wicvU : Bwjk Avi kvwo cvwVq fviZi KvQ _K cvwb ...

  Avey eiK AcniYKvix gvBvwU

  evsjv`k cwiek AvBbRxwe mwgwZi (ejv) wbevnx cwiPvjK ...

  AveyeKi AcniY i RwoZ _vKZ cvi : gRnvi

  W wicvU : wbD BqK _K cKvwkZ mvvwnK evsjv`k ...

  cywjki bvg fvwq wewfb AcKg KiQ evmvi mvm

  gwbij Bmjvg gwb, LvKmv, Kzwqv : Kzwqvi LvKmv axi ...

  110 wgwjqb Wjvi MvgUm AWvi evwZj

  ivwk` wiqvR: cvkvK idZvwbi MvgUm KviLvbvjvq ...

  msKU wbimb bv nj evsjv`ki wwZkxjZv SzuwKi gyL coe

  msjvci ga w`q ivRbwZK msKU wbimbi Rb evsjv`ki ...

  BwZnvm c_g evvjx miKvi

  mq` e`ij Avnmvb : 1971 mvji 17 Gwcj hyKvjxb mgq ......

  fviZ miKvi cwieZb Pvq weGbwc

  W wicvU : evsjv`ki cavbgx kL nvwmbvi fviZi ...

  Z_vKw_Z wbicZvi fvb Kieb bv

  mvsevw`K`i Dχk Bby
  wbR^ cwZe`K : Z_gx nvmvbyj nK Bby mvsevw`K`i Dχk ejQb, mvsevw`Kiv ...

  Dvi e_ nj ivKB Revew`wn KiZ ne myjZvbv Kvgvj

  wbR^ cwZe`K : evsjv`k cwiek AvBbwe` mwgwZi (ejv) cavb wbevnx mq`v wiRIqvbv nvmvbi ^vgx Avey eKi ...

  wdi Avmvi c_ Pq Avkvev`x jybv

  Bwjqvm Avjxi evmvq weGbwc bZviv
  wbR^ cwZe`K ...

  wbLuvRi 3 w`b ci MYRvMiY Kgx Dvi

  wbR^ cwZe`K : wbLuvRi 3 w`b ci XvKv wekwe`vjqi wdbv wefvMi c_g eli wkv_x AvwRRyj nvqvZ Lvb ...

  PMvgi AvU Lybi duvwmi Avmvwgiv Lvjvm

  wbR^ cwZe`K : PMvgi AvU Lybi duvwmi Avmvwg`i Lvjvm `qv nqQ| bMixi envinvU 14 eQi AvM QvjxMi ...

  mvnj ivbvi 175 kZK Rwg q bv KiZ MYwew

  Zvnwgbv Avvi wgZz : XvKv Rjv ckvmKi Kvhvjq ivbv cvRvi gvwjK mvnj ivbvi gvwKvbvaxb 175 kZK Rwg evRqv ...

  AvRvwZK AcniY Pi bZZ evsjv`wk 2 hyeK

  BmgvCj mvBb Bgy : gacvP AvRvwZK AcniY Pi bZZ w`Q evsjv`wk `yB cevmx hyeK| Giv njb bvby ...

  g e bv nj ivRbxwZZ A`k kw AvmZ cvi : LvKv

  wbR^ cwZe`K : cavbgx kL nvwmbvK ^vfvweK Aevq ...

  bvkKZv nj weGbwci wZv jsgvP e : nvQvb gvngy`

  wbR^ cwZe`K : weGbwci wZv AwfgyL jsgvP Kgm~wPZ ...

  evUvwi PvwjZ AUvwiKkv AvUKi cwZev` fvOPzi, moK Aeiva

  byij AvwRR Payix, bvivqYM : bvivqYMi dZzjvq evUvwi ...

  kvmZi RwUjivM ew wbq wekl`i DM

  cyil`i ga Avvi nvi ewk
  wiKz Avwgi : 3 nvRvi 758 Rbi ga 13 `kwgK 4 kZvsk ivMx kvmZi ...

  KvZvi evovbv nqQ evsjv`kx wfmvi KvUv

  RvKvixqv Avnv` Lvwj`, `vnv, KvZvi : KvZvi dzUej wekKvc 2022 Gi AvqvRK `k nIqvi myev` m`k AeKvVvgv ...

  `kK weGbwc-RvgvqvZi Zvʇe djZ `Iqv hve bv : gbb

  ewikvj cwZwbwa : emvgwiK wegvb I chUbgx ivk` Lvb gbb Ggwc ejb, wKQzZB `kK Avi weGbwc-RvgvqvZi ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>