AmaderShomoy.com

g~mvK ivRvKvi bv ejvq miKviK abev`: byij Kwei

Gg G Avnv` kvnxb: GweGg g~mvK ivRvKvi bv ejvq miKviK abev` I KZZv RvwbqQb wbDGR cwKvi mv`K byij Kwei|

evi weKj RvZxq cmKvei wfAvBwc jvD bvMwiK HK AvqvwRZ cqvZ mvsevw`K I Kjvwg GweGg g~mv iYmfvq wZwb G abev` Rvbvb|...

shapno

AmaderShomoy.com


English News
 • 11 return after paying ransom

   


  Desk Report :Seeing his daughter after three years, Shafiul could not hold back his tears at the CID office in Malibagh. Shafiul was among the 12 people who returned from Iran yesterday after bein...."

 • "
 • 20 injured in clash


  Desk Report :Bricks meant for the construction of a building in Barisal University lay scattered on the road after students clashed with transport workers and law enforcers there yesterday. Photo:...."

 • "
 • India holds biggest round of polling


  Desk Report : A huge turnout of voters marked the biggest round of polling in India's marathon national elections with stakes high for two main contenders for power -- ruling Congress party and ma...."

 • "
 • US for greater political inclusion


  Desk Report : US Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs Nisha Desai Biswal has said Washington continues to press for greater political inclusion in Bangladesh, without w...."

 • "
 • Siddique abducted by my foes


  Desk Report :  Syeda Rizwana Hasan, a prominent environmental activist of Bangladesh, has claimed that her husband was not abducted for his activities; rather...."

 • "
  MYRvMiY g‡K Qyuo dj ndvRZK ez evwbqQ miKvi| AvcwbI wK Zv-B gb Kib?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  'Qo w`j UvKv cve, gi djj jm


  mwjg mvnj : ԆZvK gi djjI jm, Qo w`jI jm| Ze ZvK Qo w`j gvm gvm UvKv cve| Zvi Pq ZvK Qo `IqvB ...

  `yB GKw`bi gaB mvC`xi ivq: MYc~Zgx


  wgimivB (PMvg) cwZwbwa : AvMvgx `yB GKw`bi gaB GKvˇi gvbeZvweivax Acivai `vq Awfhy RvgvqvZ Bmjvgxi bvqe Avwgi gvIjvbv ...

  igRvbi AvM 13 `dv Av`vq Aveviv Av`vjb bvgQ ndvRZ


  iwdK Avng` : ndvRZ Bmjvg evsjv`k Avevi mwq nq 13 `dv Av`vq igRvbi AvM Av`vjb bvgQ| RvZxq ivRbxwZZ ndvRZ h iZ ...

  AvRKi ZvRv Lei

  m` cv msev`
 • 'Qo w`j UvKv cve, gi djj jm
 • mwjg mvnj : ԆZvK gi djjI jm, Qo w`jI jm|

 • wSbvB`n BDwc m`m RvgvqvZ bZvK AcniY
 • wSbvB`n cwZwbwa : Rjvi KvUPuv`cyi _K Aveyj Kvjvg bvg GK BDwc m`m I RvgvqvZ bZvK AcniY Kivi AwfhvM DVQ|

 • `yB hyeK AcniY, `o jvL Wjvi `vwe
 • ivOvgvwU cwZwbwa : ivOvgvwUi msMxZwkx mif PvKgv Iid wUbwUb I wiwK PvKgv bvgi `yB hyeKK AcniY Kiv nqQ |

 • `yB hyeK AcniY, `o jvL Wjvi `vwe
 • ivOvgvwU cwZwbwa : ivOvgvwUi msMxZwkx mif PvKgv Iid wUbwUb I wiwK PvKgv bvgi `yB hyeKK AcniY Kiv nqQ |

 • GgbB ^w AvmyK me cwievi
 • gvngy` mvw`K : AveyeKi wmwK Dvi nqQb wKsev AcniYKvixiv AveyeKiK Qo w`qQb, hfveB ejv nvK eveZv nQ AveyeKiK Zvi cwievii m`miv wdi cqQb|

 • g~mvK ivRvKvi bv ejvq miKviK abev`: byij Kwei
 • Gg G Avnv` kvnxb: GweGg g~mvK ivRvKvi bv ejvq miKviK abev` I KZZv RvwbqQb wbDGR cwKvi mv`K byij Kwei|

 • igRvbi AvM 13 `dv Av`vq Aveviv Av`vjb bvgQ ndvRZ
 • iwdK Avng` : ndvRZ Bmjvg evsjv`k Avevi mwq nq 13 `dv Av`vq igRvbi AvM Av`vjb bvgQ|

 • Gevi Avmvwg wQbZvB Cki`xZ: cywjkmn AvnZ 6
 • cvebv cwZwbwa : Mj KqKgvm AvMB gqgbwmsn ej AvjvwPZ duvwmi Avmvgx Rx wQbZvBqi ci Gevi cvebvi Cki`xZ  nZv gvgjvi AvmvwgK wQwbq wbq Mj Avmvwgci jvKRb|

 • mvbvi evsjv MoZ 13 `dv gb bvI: kdx
 • PKwiqv (KevRvi) cwZwbwa : Ԇmvbvi evsjv MoZ miKviK Zuv`i 13 `dv `vwe gb wbZ ejQb ndvRZ Bmjvg evsjv`ki Avwgi kvn Avng` kdx|

 • `yB GKw`bi gaB mvC`xi ivq: MYc~Zgx
 • wgimivB (PMvg) cwZwbwa : AvMvgx `yB GKw`bi gaB GKvˇi gvbeZvweivax Acivai `vq Awfhy RvgvqvZ Bmjvgxi bvqe Avwgi gvIjvbv `jvIqvi nvmvBb mvC`xi gvgjvi Avwcji ivq NvlYv ne ej RvwbqQb Mnvqb I MYc~Z gx Bwwbqvi gvkviid nvmb|

 • Bwjqvm Avjx I wmwχKi AcniYKvixiv GKB : wiRwf
 • mwjg mvnj : evsjv`k cwiek AvBbwe` mwgwZi (ejv) cavb wbevnx mq`v wiRIqvbv nvmvbi ^vgx Avey eKi wmwχKi AcniYKvixivB `yB eQi ai wbLuvR `ji mvsMVwbK mv`K Bwjqvm AvjxK ai wbqwQj ej `vwe KiQ weGbwc|

 • ckc duvm QvjxM-hyejxMmn mveK gxi AvZxq AvUK
 • jvjgwbinvU cwZwbwa : jvjgwbinvU cv_wgK we`vjqi mnKvix wkK wbqvM cixvi ckc duvmi AwfhvM Qq bvixmn 30 RbK AvUK KiQ wWwe cywjk|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  bxj iOi gvBvevmi mvb cywjk


  wbR^ cwZwbwa : cwiek Av`vjbi msMVK wiRIqvbv nvmvbi ^vgx Avey eKi wmwKK bxj iOi gvBvevm Ki Zzj wbq AcniY Kiv nqQ| hwU bvivqYM _K XvKvi c_ wMqQ| MZ eyaevi ivZ hvvevwo gqi gvnv` nvwbd dvBIfvii Uvj cvRvi KvR mvwKU Kvgivq aviY Kiv Qwe `L MvwowU wPwZ Kiv nqQ|
  AwZwi cywjk mycvi (Aciva) gv. knx`yj Bmjvg Rvbvb, eyaevi ivZ hvvevwo gqi gvnv`

  Avgv`i wbivcv Kv_vq ?

  gvngy` mvw`K : eemvqx Avey eKi wmwK Iid wmwKzi ingvb ...

  we`wk mg_b cZ ZviKi Kkj

  bvkivZ Avwkqvbv Payix : miKvii wei BDivci wewfb ...

  fiv gywhyi BwZnvm cvvbvi Pv KiQ : Rq

  W wicvU : ^ikvmK Ges fiv gywhyi BwZnvm cv ...

  wiRIqvbvi ^vgx AcniY DPc` KgKZv`i wbq cywjki KwgwU

  Gg G Avnv` kvnxb: ejvi wbevnx cwiPvjK mq`v wiRIqvbv ...

  Avwg Avkv nvivBwb : wiRIqvbv

  BmgvCj mvBb Bgy : evsjv`k cwiek AvBbwe` mwgwZi (ejv) ...

  MYRvMiY g‡K kvnevM mgvek KiZ `qwb cywjk

  Avj-Avgxb Avbvg: MYRvMiY gi (GKvsk- Kvgvj cvkv) c~e ...

  Lvj`v-ZviK AvBGmAvBi KvKvZyqv: Kwlgx

  wbR^ cwZe`K: Lvj`v wRqvK I ZviK ingvbK cvwKvbi ...

  `vlvivc Qo wbivcv w`b, miKviK kvn`xb

  W wicvU : cwiekev`x msMVb ejvi wbevnx cavb mq`v ...

  ԯ^vgx wK ay Wvvi`i gx?

  wbR^ cwZe`K : ^vgx wK ay Wvvi`i gx? bvwK ...

  AvBqye-Bqvwnqvi gZv G miKviI wUKZ cvie bv : dLij

  mwjg mvnj : weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg ...

  Kbv wZv cv w`j Pvlvev`

  Avey mvB` : wZv b`xi cvwbi i wbP bg hvIqvq b`x ......

  cavbgx Amy

  Avj-Avgxb Avbvg: cavbgx kL nvwmbv Amy nq coQb| ...

  Bwjk Avi kvwo cvwVq cvwb Avbv hve bv

  W wicvU : Bwjk Avi kvwo cvwVq fviZi KvQ _K cvwb ...

  Avey eiK AcniYKvix gvBvwU

  evsjv`k cwiek AvBbRxwe mwgwZi (ejv) wbevnx cwiPvjK ...

  AveyeKi AcniY i RwoZ _vKZ cvi : gRnvi

  W wicvU : wbD BqK _K cKvwkZ mvvwnK evsjv`k ...

  cywjki bvg fvwq wewfb AcKg KiQ evmvi mvm

  gwbij Bmjvg gwb, LvKmv, Kzwqv : Kzwqvi LvKmv axi ...

  110 wgwjqb Wjvi MvgUm AWvi evwZj

  ivwk` wiqvR: cvkvK idZvwbi MvgUm KviLvbvjvq ...

  msKU wbimb bv nj evsjv`ki wwZkxjZv SzuwKi gyL coe

  msjvci ga w`q ivRbwZK msKU wbimbi Rb evsjv`ki ...

  BwZnvm c_g evvjx miKvi

  mq` e`ij Avnmvb : 1971 mvji 17 Gwcj hyKvjxb mgq ......

  fviZ miKvi cwieZb Pvq weGbwc

  W wicvU : evsjv`ki cavbgx kL nvwmbvi fviZi ...

  Z_vKw_Z wbicZvi fvb Kieb bv

  mvsevw`K`i Dχk Bby
  wbR^ cwZe`K : Z_gx nvmvbyj nK Bby mvsevw`K`i Dχk ejQb, mvsevw`Kiv ...

  Dvi e_ nj ivKB Revew`wn KiZ ne myjZvbv Kvgvj

  wbR^ cwZe`K : evsjv`k cwiek AvBbwe` mwgwZi (ejv) cavb wbevnx mq`v wiRIqvbv nvmvbi ^vgx Avey eKi ...

  wdi Avmvi c_ Pq Avkvev`x jybv

  Bwjqvm Avjxi evmvq weGbwc bZviv
  wbR^ cwZe`K ...

  wbLuvRi 3 w`b ci MYRvMiY Kgx Dvi

  wbR^ cwZe`K : wbLuvRi 3 w`b ci XvKv wekwe`vjqi wdbv wefvMi c_g eli wkv_x AvwRRyj nvqvZ Lvb ...

  PMvgi AvU Lybi duvwmi Avmvwgiv Lvjvm

  wbR^ cwZe`K : PMvgi AvU Lybi duvwmi Avmvwg`i Lvjvm `qv nqQ| bMixi envinvU 14 eQi AvM QvjxMi ...

  mvnj ivbvi 175 kZK Rwg q bv KiZ MYwew

  Zvnwgbv Avvi wgZz : XvKv Rjv ckvmKi Kvhvjq ivbv cvRvi gvwjK mvnj ivbvi gvwKvbvaxb 175 kZK Rwg evRqv ...

  AvRvwZK AcniY Pi bZZ evsjv`wk 2 hyeK

  BmgvCj mvBb Bgy : gacvP AvRvwZK AcniY Pi bZZ w`Q evsjv`wk `yB cevmx hyeK| Giv njb bvby ...

  g e bv nj ivRbxwZZ A`k kw AvmZ cvi : LvKv

  wbR^ cwZe`K : cavbgx kL nvwmbvK ^vfvweK Aevq ...

  bvkKZv nj weGbwci wZv jsgvP e : nvQvb gvngy`

  wbR^ cwZe`K : weGbwci wZv AwfgyL jsgvP Kgm~wPZ ...

  evUvwi PvwjZ AUvwiKkv AvUKi cwZev` fvOPzi, moK Aeiva

  byij AvwRR Payix, bvivqYM : bvivqYMi dZzjvq evUvwi ...

  kvmZi RwUjivM ew wbq wekl`i DM

  cyil`i ga Avvi nvi ewk
  wiKz Avwgi : 3 nvRvi 758 Rbi ga 13 `kwgK 4 kZvsk ivMx kvmZi ...

  KvZvi evovbv nqQ evsjv`kx wfmvi KvUv

  RvKvixqv Avnv` Lvwj`, `vnv, KvZvi : KvZvi dzUej wekKvc 2022 Gi AvqvRK `k nIqvi myev` m`k AeKvVvgv ...

  `kK weGbwc-RvgvqvZi Zvʇe djZ `Iqv hve bv : gbb

  ewikvj cwZwbwa : emvgwiK wegvb I chUbgx ivk` Lvb gbb Ggwc ejb, wKQzZB `kK Avi weGbwc-RvgvqvZi ...

  AvgZjxZ Kzwgi AvZ!

  gv. Rqbyj Ave`xb, AvgZjx (eibv) : eibvi AvgZjxi Lvjv PvIov b`xZ Kzwgi GmQ| G AvZ Rjiv enwZevi ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>