AmaderShomoy.com

g gvm i nQ fvUvi ZvwjKvi nvjbvMv`

`jIqvi nvmvBb : g gvm _K fvUvi ZvwjKvi nvjbvMv` i KiQ wbevPb Kwgkb (Bwm)| PjwZ eQii g _K wWm^i ga nvjbvMv`i KvR kl KiZ Pvq Bwm ej Bwm m~ RvbvMQ| Bwm KgKZviv Rvbvq, wZb avc fvUvi ZvwjKvi nvjbvMv`i KvR kl KiZ PvB Bwm|...

shapno

AmaderShomoy.com


English News
 • Khaleda unhappy over Jamaat role

   

   


  Desk Repoet : Raising questions over the absence of Jamaat's organisational activities, BNP Chairperson Khaleda Zia expressed her doubt whether the Islamist party has reached a secret understandi...."

 • "
 • College principal hacked in Pabna


  Desk Repoet : Unidentified assailants beat and hacked a recently suspended college principal in Pabna district town yesterday morning, leaving him critically injured.

  ...."

 • "
 • HC orders ignored

   


  Desk Repoet : A pole, circled, marks the river Shitalakkhya near Kanchpur Bridge in Narayanganj but sand and grit traders occupy land beyond the mark and have even filled up a portion of the shore...."

 • "
 • Diarrhoea cases on the rise

   

   


  Desk Repoet : A mother fans her child at a ward in International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR, B) yesterday. The number of patients, especially children, suffering fro...."

 • "
 • Government mulls banning Jamaat-e-Islami soon

   

   


  Desk Repoet : Foreign minister says decision would be made after completion of HC case

  "

 • `k GK ewi BQv-AwbQvi `ytkvmb PjQ weGbwci Pqvicvimb Lvj`v wRqvi G eei m Avcwb GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  ivgK nvmcvZvj 18 Nvq webv wPwKrmvq QqRbmn 16 ivMxi gZy


  W wicvU: ivRkvnx gwWKvj KjR nvmcvZvj mvsevw`K`i Ici BUvwb`i nvgjv ci ivZfi wPwKrmvq bivR, webv wPwKrmvq QqRbmn 16 ...

  fviZ Kvbv bvh `vwe gvbe bv, wZv Zvi GKwU cgvY


  gvRnvi L`Kvi : ejvi wbevnx cwiPvjK mq`v wiRIqvbv nvmvbi ^vgx Avey eKi wmwχKi Acnii mv_ fviZxq Mvq`v msv i, AvIqvgx ...

  Avgvi `j gZvq, Avwg Zv gvieB


  W wicvU: cwgKvK gyVvdvb Ly` evZv cvVvbvi AwfhvM RvnvxibMi wekwe`vjqi Qv`ji bZv ivex nvmvbK AvR mvgevi ...

  AvRKi ZvRv Lei

  m` cv msev`
 • BwmZ AhZ-Aenjvq b nQ djvdj wkU
 • W wicvU : PZy_ DcRjv cwil` wbevPbi K` wfwK djvdj AhZ-Aenjvq dj ivLv nqQ|

 • g gvm i nQ fvUvi ZvwjKvi nvjbvMv`
 • `jIqvi nvmvBb : g gvm _K fvUvi ZvwjKvi nvjbvMv` i KiQ wbevPb Kwgkb (Bwm)|

 • wZc~iYi A_ GK eQi ciI cvqwb kwgK I Zv`i cwievi
 • mwjg mvnj :  evsjv`k `ybxwZweivax msv Uvcvix BUvibvkbvj-wUAvBwe ejQ ivbv cvRv ami ci MZ GK eQi cvkvK wk mykvmb cwZvq bqv k'LvbK D`vMi ga gv 30wUi gZ evevqb Kiv nqQ|

 • mvsevw`K`i `L bIqvi gwK QvjxM mfvcwZi
 • W wicvU: MYgvag KgiZ evsjv`k Kwl wekwe`vjqi mvsevw`K`i `L bIqvi gwK w`jb wekwe`vjq kvLv QvjxMi mfvcwZ|

 • bB, bB ivR: ecyi Pi GKw`b
 • W wicvU : Avmvgi ecy b`i ga xci gZv iqQ AmsL Pi|

 • nVvr RvgvqvZ gvV!
 • mwjg mvnj : evsjvv`k RvgvqvZ Bmjvgxi `yB kxlbZv gwZDi ingvb wbRvgx I `jvqvi nvmvBb mvC`xi gywi `vexZ `ki wewfb vb wevf wgwQj KiQ `jwU|

 • fviZ Kvbv bvh `vwe gvbe bv, wZv Zvi GKwU cgvY
 • gvRnvi L`Kvi : ejvi wbevnx cwiPvjK mq`v wiRIqvbv nvmvbi ^vgx Avey eKi wmwχKi Acnii mv_ fviZxq Mvq`v msv i, AvIqvgx jxM, bvivqMi cfvekvjx Mvwmn wewfb RbK m`n Ki mgvR AvjvPbv PjQ|

 • AvgwiKv weGbwc-RvgvqvZK gZvq `LZ Pvq
 • W wicvU: AvgwiKv weGbwc-RvgvqvZK evsjv`ki gZvq `LZ Pvq ej ge KiQb Nv`vwbK mfvcwZ kvnwiqvi Kwei|

 • myevgwbqvg ^vgxi ee aZv I `vwqZvbnxb
 • wbR^ cwZe`K : evsjv`ki GK-ZZxqvsk f~L Pq fviZi weRwc bZv myevgwbqvg ^vgxi ee Dvwbg~jK I `vwqZvbnxb ej ge KiQb weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi|

 • Kvvi _K dymKywoZ icvwiZ nQ evsjv`ki ivxq evsKjv : BKvbwg
 • W wicvU: mwZ evsjv`ki ivxq evsK: Kvvi _K dymKywo bvg GKwU wbe cKvk KiQ wewUk cfvekvjx mvgwqKx ` BKvbwg|

 • bKwk Kuv_vi gvVi icvB jvwVqvji gZzevwlKx gjevi
 • AvRnvij nK, MdiMuvI (gqgbwmsn) _K:

  eb Muqviv avb KU bq _vKZ gviv Mdi-Muvq.........

  cjx Kwe Rwmg Dwχbi Agi KveM֚ bKwk Kuv_vi gvV|

 • ZviK ivRbwZK Avkq bbwb, wbebI bv
 • bvkivZ Avwkqvbv Payix : weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvb Bsjv ivRbwZK Avkq Pvbwb|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  kvmKMvx mxgvbv AwZg Ki `vbe nq DVQ : Lvj`v wRqv


  Gg G Avnv` kvnxb: weGbwci vqx KwgwUi m`m Mqki P` ivq I hyM gnvmwPe Avgvb Djvn AvgvbK Rvwgb evwZj Ki KvivMvi ciY Kivq Zxe vf cKvk Ki weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv ejQb, G NUbv `yiwfmwg~jK I miKvii eb cwZwnsmvi ewn:cKvk|
  iveevi GK weewZZ wZwb ejb, eZgvb miKvii Avgj `k AvBbi kvmb GZUvB fyjywZ nqQ h, weivax `ji bZv-Kgx`i Abvqfve wg_v

  wkembvi ivRbwZK wg_vPvii wkKvi evsjv`wkiv

  mvBd bvwmi : fviZi gy^vB kni Aea evsjv`wk`i wei ...

  `j MVb GwMq hvQb Bgivb ?

  MYRvMiY gi fwelZ wbq Rbv
  WwicvU : MYRvMiY ...

  weRwc gZvq Gj wZv Pzwi Kvb mvebv bB

  gvRnvi L`Kvi : b`x evPuvI, cKwZ evPuvI, gvbyl evPuvI, ...

  we`yr Drcv`b ewk njI _g bB jvWkwWs

  Gg G Avnv` kvnxb: ivRavbxmn mviv `ki wewfb vb g`y ...

  hyiv wbevPb cևk Zvi AvMi AevbB AvQ

  wbR^ cwZe`K: gvwKb DcmnKvwi ciivgx AZyj Kkve ......

  `kcwgK miKvi Qvov AwaKvi Av`vq me bq: Avwmd bRij

  wbR^ cwZe`K: wZvmn fviZi m Awfb b`xi cvwbi bvh ...

  mvbvi KvU wcb wdwiq w`jb cwZgx I wZb mvsm`

  bvUvi cwZwbwa: mseabv mfvq Dcnvi wnme `Iqv mvbvi ...

  kdxi gv`ivmvq iji Rwg, ndvRZi evLv

  PMvg cwZwbwa: ndvRZ Bmjvg evsjv`ki Avwgi Avjvgv ...

  miKvi evKkvj Kvqgi AcKkj wj : KvRx Rvdi

  wbR^ cwZe`K: RvZxq cvwUi (Rvdi) Pqvigvb I mveK ......

  Bbyi Ici cQ ndvRZ

  PMvg cwZwbwa: ndvRZ Bmjvgi Avgxi Avjvgv kvn Avng` ...

  Ԇgvw`K wbq evsjv`wk `~Zi ewMZ PvU cKvk Kiv DwPZ nqwb

  Gg G Avnv` kvnxb: bi` gvw`i evcvi evsjv`ki WcywU ...

  wRqvB c_g wbevwPZ ivcwZ, `vwe weGbGd mfvcwZi

  wbR^ cwZe`K: weGbGd mfvcwZ I msm` m`m Aveyj Kvjvg ......

  cvwbk~b wZv, KlK`i nvnvKvi

  b~i Avjg wmwKx, bxjdvgvix cwZwbwa: ekvL cvwbi `Lv ...

  avb exR wbq fviZ-evsjv`k mnhvwMZv cևqvRb

  gvngy` mvw`K : avbi exR wbq fviZ I evsjv`ki ga evwYwRK ...

  gvw` gZvq Gj evsjv`ki DwM nIqvi wKQy bB : WcywU nvBKwgkbvi

  W wicvU: fviZ wbhy evsjv`ki WcywU nvB Kwgkbvi gvneye nvmvb mvjn ejQb, GbwWG gZvq Gj Ges ......

  Bqvev weviY 11 wewRwe RIqvb AwM`, iv cjb ^iv cwZgx

  W wicvU : KevRvi Bqvev weviY Sjm wMqQb ......

  Bgivb Zzwg Kvi

  LvRv gvBb Dwb : Bgivb GBP miKvii Rb MYRvMiY gwU GLb ...

  IRb wbqY fvZK "ev`" w`Z ne bv Avi!

  dviRvbv wisKx : IRb wbqY KiZ wMq AbKB mbevi AvM ...

  cKvk Nyi eovjI ivwei Aavix`i LyuR cvQ bv cywjk

  Avey mvB`: Kvvm cKvk Nyi eovjI ivRkvnx wekwe`vjq ...

  wbevPb Kwgkbi wPwV Avgj wbe bv `y`K

  bvkivZ Avwkqvbv Payix : wbevPb Kwgkb _K `ybxwZ ......

  we`kx mvnvh QvovB wbR^ A_vqb cv mZy wbgvY : wbDBqK A_gx

  hyiv AvIqvgx jxMi AwaKvsk bZv-Kgxi A_gxi Abyvb ...

  cv_x`i wbevPwb eqi Z_ bB Bwmi KvQ

  `jIqvi nvmvBb : `kg RvZxq msm` wbevPbi cvq mvo wZb ...

  gvV fvjv bq Av.jxMi

  `xcK Payix : cvPxb ivRbwZK `j wnmve AvIqvgx jxMi my`xN HwZn iqQ| MYAv`vjb, MYAfzvb, MYAwaKvi ...

  Kvbv AvMvg wbevPb bq : AvBbgx

  bvkivZ Avwkqvbv Payix : msweavb wbevPbmsv weavb ...

  350-Gi ga 226 msm` m`mB KvwUcwZ

  wbR^ cwZe`K : `kg RvZxq msm`i 350 Rb m`mi ga 226 ...

  fviZ hB AvmyK Zviv mevB GKPvLv : dLij

  wbR^ cwZe`K : weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg ...

  fyj kv wcQz Zvov KiQ weGbwcK

  ivZ cvnvjB wZvgyLv jsgvP
  Avwgbyj nK fBqv ...

  ^QvmeK `jbZvi eemvcwZvb nvgjv fvOPzi I jyUcvU

  mvbviMuvq QvjxM bZvi Kv
  LvBij Bmjvg, mvbviMuv : bvivqYMi mvbviMuv DcRjvi wLw`icyi GjvKvq ...

  fvjv MvwoZ Poj cqmv ewk w`Z ne : Kv`i

  wbR^ cwZe`K : fvjv MvwoZ Poj cqmv GKUz ewk w`Z ne ej hyw w`qQb hvMvhvMgx Ievq`yj Kv`i ......

  Mqki Avgvb KvivMvi

  Rvwgb cjb Avevm
  Zvnwgbv Avvi wgZz : weGbwci vqx KwgwUi m`m Mqki P` ivq I hyM gnvmwPe ......

  ZigyR Lq fvB-evbi gZz

  34 Rb Amy nq nvmcvZvj fwZ
  Avyg gywbe, Kzwqv ...

  PvKwii ci `kI QvoQb Bgivb!

  nvwjg gvnv` : kvnevMi MYRvMiY gi gyLcv Wv. Bgivb GBP miKvi PvKwi Qo w`qQb| wZwb XvKv gwWKj ......

  wci fO Pj Mjb ewki Avng`

  wigb gvndzR : Dcgnv`ki cLvZ mxZwkx ewki Avng` Avi ...

  eviWg ivMxi gZz wbq cvvcvw gvgjv

  wePvi wefvMxq Z`i wb`k
  Zvnwgbv Avvi wgZz : eviWg nvmcvZvj ivMx gZzi NUbv wbq wPwKrmK ......
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>