AmaderShomoy.com

Mqki Avgvbi Rvwgb bvgyi

wbR^ cwZe`K: KvivixY weGbwci vqx KwgwUi m`m Mqki P` ivq I hyM gnvmwPe AvgvbDjvn Avgvbi Rvwgb di bvgyi Kiv nqQ|

eyaevi `ycyi 2Uvq XvKv gnvbMi gvwRU gv. nvib Ai ikx`  G Av`k `b|...

shapno

AmaderShomoy.com


English News
 • Patients suffer as strike on


  Desk Report : A ward full of patients but no interns looking after them at Rajshahi Medical College Hospital yesterday. The interns are on a strike demanding that journalists be barred from ent...."

 • "
 • Truth blocked out

   


  Desk Report : As Major General Abul Manzur was being taken to Hathazari police station on his surrender to the police at Fatikchhari in the afternoon of June 1, 1981, he asked Abdus Sattar, assist...."

 • "
 • Sleepless for water

   


  Desk Report :Pitchers and cans are lined up at the tap of a pump station in Mugdhapara in the capital yesterday. Locals take water from there as the water supplied to their homes have a bad odour....."

 • "
 • April turns too hot

   

   


  Desk Report : A pair of crows atop the branch of a tree in Ramna Park try to deal with the sweltering heat yesterday, keeping their beaks open and slightly extending their wings. Photo: Sk Enamul ...."

 • "
 • Good job done


  Desk Report : Good job doneIn the year after the Rana Plaza disaster, 31 percent of the stakeholders' initiatives to upgrade labour and safety standards in the garment industry were implemented while 60 percent saw s...."

 • "
  my fviZ weivaxZvi RbB ekvLi LiZvci mgq jsgvP eQ wbqQ weGbwc AvIqvgx jxMi Dc`v cwil` m`m myiwZ mbi G ee Avcwb mg_b Kib ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  Lv`i Rb evsjv`kK KviI `ievi wfv PvBZ nq bv


  wbR^ cwZe`K: myy cwiKbv MnYi gvag wekvj RbmsLvK RbkwZ cwiYZ Ki Avgiv Avgv`i A_bxwZK Dbqbi w`K GwMq wbq hvwQ| ...

  `yt^ci 100 w`b


  12 Rvbyqvwi AvIqvgx jxM miKvi wZxqevii gZ miKvi MVb Kivq mKj fewQj miKvi aygv msweavb ivi Rb miKvi MVb Kie Ges 5 Rvbyqvwii ...

  ivbvi Aea m`i AbK cgvY cqQ `y`K


  W wicvU : mvfvii vbxq hyejxM bZv I am civ ivbv cvRvi gvwjK mvnj ivbvi m` Abymvb I gZvi Aceenvi wbq `ybxwZ `gb ...

  AvRKi ZvRv Lei

  m` cv msev`
 • SvjKvwV myMv b`x _K AvZ ewi jvk Dvi
 • KGg.wQwK, SvjKvwV : SvjKvwV knii jNvU GjKvq myMv b`x _K AvZ cwiPqi GK ewi MjvKvUv fvmgvb jvk Dvi KiQ cywjk|

 • ivbvi Aea m`i AbK cgvY cqQ `y`K
 • W wicvU : mvfvii vbxq hyejxM bZv I am civ ivbv cvRvi gvwjK mvnj ivbvi m` Abymvb I gZvi Aceenvi wbq `ybxwZ `gb Kwgkbi (`y`K) Abymvbi KvR cvq kli w`K|

 • fviZi wbevPb evsjv`wk Abycևek cm
 • dviRvbv wisKx, bymivZ Aw`wZ : fviZi Avmvg ev cwgei wbevPb evsjv`ki cm wbqwgZB DV AvmQ|

 • fvov bB `o cvjvQ bZyb Uvw Kvei hvxiv
 • W wicvU : fvov wbq weZKmn wewfb ck Nvo wbq ivRavbxZ bvgv bZyb Uvw Kve c_g w`bB foK w`j hvx`i|

 • cP Mig 13 Qvx Amy : yj e NvlYv
 • W wicvU : cP Mig PyqvWvvi `vgyo`vi `kbv gvawgK evwjKv we`vjqi 13 Qvx Amy nq coQ|

 • envj `kvq wnwj je`i moK, ivR^ nvivQ miKvi
 • dviRvbv wisKx : wnwj je`ii cavb moKi envj `kvi cvkvcvwk cvbvgv Iqvi nvDRi Af͇i hvb PjvPji chv RvqMv bv _vKvq, `ki G wZxq eng je`iwU cwiYZ nqQ hvbRUi kni|

 • Mqki Avgvbi Rvwgb Ave`b, Av`k weKj
 • W wicvU: KvivixY weGbwci vqx KwgwUi m`m Mqki P` ivq I hyM gnvmwPe AvgvbDjvn Avgvbi c Rvwgb Ave`b Kiv nqQ|

 • `vgyo`vmn Rjvq wZKi ZvgvK Pvl KgQ
 • Gm K `vm, `vgyo`v, PzqvWvv : Rb^vi Rb gvivZK  wZKi dmj ZvgvK Pvl `vgyo`vmn PzqvWvv Rjvi me KgZ i KiQ|

 • `vgyo`vq Mnea~ AcniY, AvUK 2
 • GmK`vm, `vgyo`v, PzqvWvv : PzqvWvv Rjvi `vgyo`vi eiqiv Mvg _K Mnea~ dvinvbv LvZzb AcniY gvgjvi Avmvgx Bevwng (50) I Zvi Qj BKZvi nvmb (30) K AvUK KiQ cywjk|

 • `jZcyii wejMvu_yqvq wewRwei Ici PvivKvievix`i nvgjv. 2 wewRwe m`m AvnZ
 • Avyg gywbe, Kzwqv : Kzwqvi `jZcyi DcRjvi wejMuv_yqv mxgv UnjiZ wewRwe m`m`i Ici nvgjv KiQ PvivKvievix I Mvgevmx|

 • dbxZ Puv`v bv cq moK Dco djQ mvmxiv
 • dviRvbv wisKx : Puv`v bv `qvq miKvwi `ji cwiPq mvmxiv dbxi mvbvMvRxi `wb myjZvbcyi miKvix cv_wgK we`vjqi wbgvYvaxb moK Dco djQ|

 • Xvwe Kvvm RvqvU wgwjevM, wbg~j me `vwe wevbx`i
 • dviRvbv wisKx : Mvn A_bxwZ KjRi ci XvKv wekwe`vjq KvvmI Qwoq coQ RvqvU wgwjevM cvKv|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  jsgvP Rj Xvjjv fviZ


  bvkivZ Avwkqvbv Payix : weGbwci wZvgyLx jsgvP AvR weKvj wZv eviR cuQ mLvb mgvek Kivi c~e wbavwiZ Kgm~wP iqQ| wmwWDj Abyhvqx weKvjB GB mgvek ne| mLvb Kgc 50 nvRvi jvK mgvMg ne| GB cwiKbv wbq weGbwci gnvmwPei bZZvaxb jsgvP GwMq hvQ| MZKvj Zviv ivZ iscyi cuQ| GB Aevq Gi AvMB weGbwci jsgvP Rj Xj w`jv fviZ| jsgvP mLvb cuQvbvi GKw`b

  g`i evi zj-KjR wkv_xiv !

  BmgvCj mvBb Bgy : AvBb _vKjI Zv Kej KvMR Kjg| Avi ...

  fviZi wbevPb evsjv`ki ivRbxwZZI cfve dje

  W wicvU : XvKv wekwe`vjqi AvRvwZK mK wefvMi AavcK BgwZqvR Avng` ejQb, fviZi wbevPbx ...

  bvkKZvq myBmvBW vqvW

  mvC`xi ivqi ci RvgvqvZ-wkweii c֯wZ
  wbR^ cwZe`K ...

  Zxe Zvccevni Kej `k

  Avwgbyj nK fBqv : ivRavbxi ivRc_ ai KqK wgwbU nuvUjB cvqi Zjv Mig nq IV| 39 wWwM Zvcgvvi KviY ......

  ivRbwZK vUevwRi RbB weGbwci jsgvP : bvwmg

  `xcK Payix : wZv AwfgyL weGbwci jsgvPK Z_vKw_Z ......

  100 w`bi mvdj-e_Zv

  gvngy` mvw`K : fvUviwenxb wbevPbi gvag miKvi MVbi ...

  eevRvi K jU fviZxq eemvqx`i AvwacZ

  gvRnvi L`Kvi : MvgUmi wkcgU evwZj I mvgvb wUhy ...

  wZvq cvwb jsgvPi mdjZv

  c_ c_ cvwbi `vwe, AvR wZv evjyPi mgvw
  Avwgbyj ...

  ivbvi evev LvjKi Av. jxM hvM`vb

  W wicvU : mvfvi ivbv cvRv UvRwWi bvqK mvnj ......

  nvgjvi NUbvq Z` 3 KwgwU

  miKvwi gwWKj KjR nvmcvZvj Z_K` nQ
  wiKz ...

  ivgKi wkvbwek wPwKrmK`i mb` `Iqv wMZ

  ivRkvnx cwZwbwa : ivRkvnx gwWKj KjR (ivgK) nvmcvZvji wkvbwek wPwKrmK`i mb` `Iqv wMZ ivLvi wPv ...

  bKv WvevZ b`x e`j!

  gvngy`yj Avjg : Zix WvevZ wZv Zxi Zviv| Ze AvIqvgx ...

  ^v Kgc AvQ, Wvvi bB

  kvgxg nvmb : KvMR-Kjg Wvvi 26 Rb, AvQb Qq Rb, ZvivI ...

  `yB wK.wg. fvov 85 UvKv

  UvwKve mvwfm DvabKvj cavbgxi wb`k
  wbR^ ...

  ZviKK g~L ejjb GBP wU Bgvg

  Gg G Avnv` kvnxb: weGbwci R fvBm Pqvigvb ZviK ingvbK ...

  fvjB AvQb ikgv

  ivwk` wiqvR: QywU KvUvZ ikgv Pj MQb mvfvii ivRvmb ...

  wiKkvq Avb w`j cywjk!

  W wicvU: moKi gvS `vD `vD Ki RjQ Avb| Zvi w`K ...

  fqv RvZxq cwiPqci igigv eemv

  `jIqvi nvmvBb: RvZxq cwiPqc evaZvg~jK bv KiZ miKvwi ...

  evsjv`ki fL `vwei cwZwqv wenvi weRwci IqemvBU nvKW

  AvRvwZK W : DM wn`yZev`x fviZxq RbZv cvwUi AbZg ...

  fviZ elgi wkKvi gymwjg wkv_xiv : wnDgvb ivBUm IqvP

  mwjg mvnj : fviZi AbK RvqMvq msLvjNy gymjgvb Ges wbgeYi wkv_x`i w`q UqjU cwivi Kivbv nq| ...

  Mig wK Lveb

  ivwk` wiqvR: cP Mig cej Zv QvovI A^w jvM mviY| ...

  Rwgb Lv`vqx MRe- KLb diR nq!

  Mvjvg gvIjv iwb: evsjv`k nqZv AbKeviB ԆLv`vi MRe ...

  ZviKi wWGbG U Kiv `iKvi : BmjvwgK RvU

  Avkivd Bmjvg : weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi ...

  avbgw gvV wbq gvgjv bv Kivi wb`k

  W wicvU : kL Rvgvj avbgw Kve gvV Aea vcbv ......

  wZb gvm ai eZb cvQ bv wkK-KgKZviv

  W wicvU : mviv`k KvwiMwi wkv cwZvbi KgKZv-KgPvixiv eZb cvQ bv wZb gvm ai| avi KR Ki ......

  RbmZvi ivRbxwZ bvMvji evBi!

  mvcwZK mgq mykvmbi Rb bvMwiK (myRb) Gi `kg RvZxq ......

  hgb AvQ ikgvi cwievi!

  W wicvU : BU fvOQb Rve`v LvZyb| ^c wbRi GKUv ...

  evjUi wmj hLb fvUvii bq

  dviK Avng`, cv_, Awjqv : MZ DcRjv wbevPb Avgvi ...

  Hkxi AwfhvM MVb 6 g

  wbR^ cwZe`K : evev-gv nZvKvi AwfhvM Hkx ingvbi ...

  Avjcyi Wvev _K 4 mnmvwaK gvevBj wmgKvW jvcvU

  mwdDj Avjg mwd, Avjcyi (RqcyinvU) : RqcyinvUi Avjcyi GKwU Wvev _K 4 mnmvwaK eenZ gvevBj wmg ...

  wbD BqK evOvwj cvovq AwMKv

  wbR^ cwZe`K : hyivi wbD BqKi evOvwj AaywlZ RvKmb nvBUmi GKwU evwYwRK feb AwMKv Kgc 3 ......

  ea Ai Aea eenvi

  KqKk AwfhvM ^iv gYvjq
  Avwbmyi ingvb Zcb : ivRbwZK cfve I fyqv KvMRci gvag ea Ai ...

  Bmjvgx agwfwK `jjvZ fvObi myi

  W wicvU : agwfwK `jjvi ga i nqQ fvObi ......

  9 eQi UwjUKi jvKmvb 379 KvwU UvKv

  gbRyi-G AvwRR : we`wk me gvevBj AcviUijv ^mgq evcK gybvdv KijI Dvi_ PjQ `ki ivvq GKgv ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>