AmaderShomoy.com

wZvi eyK Gevi ivvi Kvc!

W wicvU : mZy wbgvYi ARynvZ eua djv nqQ wZv b`xK| GgwbZ fviZi MRjWvev euvai KviY cvq wKq MQ wZv| gZ cvq b`xi kl avivwU euva `Iqvq cvwb cevn cvq e nq MQ| e nq MQ QvU bKvi PjvPj, gvQmn RjR cvYi Avmv-hvIqv| cvwbi cevn Kgvq cfve coQ iscyi, jvjgwbinvU I KywoMvgi weZ Piv‡j|...

shapno

AmaderShomoy.com


English News
 • Open to all at long last

   


  Desk Report : Children begin playing on the Dhanmondi playground yesterday as the Dhaka South City Corporation hung a notice on the gate,. Photo: Anisur Rahman

  "

 • No trace of 8 since December

   


  Desk Report : Family members of eight people who had disappeared, including local leader of Ward-38 unit of BNP Sajedul Islam Sumon, form a human chain in front of the Jatiya Press Club yesterd...."

 • "
 • Overheated cylinder goes up in air

   

   

   


  Desk Report : Nineteen people were injured yesterday in an ammonia gas explosion from a cylinder left in the open beside a busy street in the capital's Chankharpool."

 • Dhaka huffing

   


  Desk Report : People in the capital experienced the hottest day in the last 54 years as the mercury shot up to 40.7 degrees Celsius yesterday, the Met office says.  "

 • Global rally for victims of industrial tragedy

   


  Desk Report : People wear funeral shrouds and lie on the ground in Paris yesterday as they take part in a protest marking the first anniversary of the Rana Plaza collapse in Bangladesh. Photo: ...."

 • "
  kL nvwmbv PvivB cavbgx cavbgx kL nvwmbvi Dχk weGbwc Pqvicvimbi Dc`v kvgmyvgvb `y`yi G eeK Avcwb wK kvjxb gb Kib?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  fqi Bqvev bUIqvK


  W wicvU : evcmvMi w`b `yevi Rvqvi Avm, Avevi `yevi fvUvI nq| wK mvMimsjM UKbvd gv`K`e Bqvevi Rvqvi GjI fvUv nq bv| Bqvevi Rvqvi ZvB GLb fvmQ MvUv ...

  fviZi ciivbxwZ wbR`i ^v_i evBi Kvbv wmv bq bv : kvgmyi ingvb (wfwWI)


  dviK Avjg : RvnvxibMi wekwe`vjq AvRvwZK mK wefvMi AavcK W. ZviK ...

  fzj hZ PvB, gb ivLZ PvB ivbvcvRv (wfwWI)


  ZviK nvmb : wPiRxeb gb ivLvi gZ NUbv ivbvcvRvi UvRwW Ges wPiw`bi Rb H w`bwUK Avgiv fzjI hZ PvB| GB `ywU K_v cii GKmv_ ...
  m` cv msev`
 • HKe _vKj civwRZ ne mv`vwqK kw
 • W wicvU : '14 `jxq RvU cixwZ RvU|

 • avbgw gvV gy
 • W wicvU : Aekl ivRavbxi kL Rvgvj avbgw Kve Ljvi gvV mevi Rb Dby Ki w`qQ XvKv `wY wmwU Kicvikb|

 • Pxbv KvvwbB cZ cvi cv mZyi KvR
 • W wicvU : AvMvgx RybB cv egyLx mZy cKi Kvhv`k `Iqv nZ cvi|

 • Z_ Pq cvqwb `y`K wbw Pvq Bwm
 • W wicvU : BjKUwbK fvwUs gwkb (BwfGg) q `ybxwZi AwfhvM Abymvb wbevPb Kwgkbi (Bwm) KvQ cևqvRbxq Z_ Pq cvqwb `ybxwZ `gb Kwgkb (`y`K)|

 • `kcUi kl RvZxq cvwUZ
 • W wicvU : gv KqKw`bi eeavb bZyb `kcU Gikv`i RvZxq cvwU (Rvcv)|

 • ivbv cvRvq AvnZ`i fwelZ wK?
 • kvgxg nvmb: GK mgq hLvb wQj iseisGi ^c `Lv nvRvi nvRvi gvbyli c`PviYv, mLvb GLb eyK uu Kiv k~bZv|

 • ci g~j AvQ, ivMxi g~j bB
 • wiKz Avwgi : ԆivMxiv wPwKrmKK kvi PvL `LjI eZgvb wPwKrmKiv ivMx`i hgb Aenjv I Lvivc Kib, ZvZ gb nq ci g~j AvQ wK ivMxi g~j bB|

 • wRqvK wbq jLv iwYKvi gvoK DvPb
 • wbR^ cwZe`K: knx` cwmWU wRqvDi ingvbK wbq jLv gywhyi k Anvi wRqvDi ingvb exi Dg kxlK GK iwYKvi gvoK DbvPb KiQb weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqv|

 • MvwcevMi cxi nZvi KviY wPwZ njI Mvi nqwb Lywbiv
 • W wicvU : ivRavbxi MvcxevMi PvjKi I ivnglK wm gvWvii KviY wPwZ njI G ch KvDK Mvi KiZ cviwb cywjk|

 • cywjkK UvKv bv `Iqvq Mneay njv gv`K eemvqx
 • BmgvCj mvBb Bgy : `vweKZ 50 nvRvi UvKv Puv`v bv cq GK gv`K evemvqxi xK mKvj ejv Nyg _K Zzj ai wbq Mj cywjk|

 • kL nvwmbv PvivB cavbgx : `y`y
 • Gg G Avnv` kvnxb: cavbgx kL nvwmbvi Dχk weGbwc Pqvicvimbi Dc`v kvgmyvgvb `y`y ejQb, Avcwb PvivB cavbgx|

 • jvjgwbinvU `yMci msNl hyejxM bZv wbnZ
 • W wicvU : jvjgwbinvU bvwms Uwbs BwUwUDU wbgvY KvR evjy BRvivK K` Ki AvIqvgx jxMi `yB ci msNl hyejxM bZv Kwd`yj Bmjvg wbnZ nqQb|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  wZv ivRbxwZ : jPzZ jsgvP Av`vjb


  bvkivZ Avwkqvbv Payix : wZvi cvwb wbq weGbwci UvMU c~iY njv bv| j wQj GB BmyK K` Ki Zviv evcK Av`vjb Mo Zzje| GUv wQj bZzb Ki fviZi wei cPviYv I eZgvb miKvii wei Av`vjbi cv_wgK m~Pbv| wK mUv nqwb| Zviv wZv eviRi mgvek j 50 nvRvi jvK mgvMgi UvMU KiwQj| mB UvMU c~iY nqwb| UvMUi AaKi PqI Kg jvK Rov KiZ ciQ| wZvi ...

  ci g~j AvQ, ivMxi g~j bB

  wiKz Avwgi : ԆivMxiv wPwKrmKK kvi PvL `LjI eZgvb ...

  kL nvwmbv PvivB cavbgx : `y`y

  Gg G Avnv` kvnxb: cavbgx kL nvwmbvi Dχk weGbwc Pqvicvimbi ...

  Ԇ`k`vwnZvi fq ^vaxbZvi NvlYvc ^vi Kibwb gywRe KvKz

  ^vaxbZvi NvlYvc ^vi w`j cvwKvb miKvi `k`vwnZvi ...

  AvjvPbvq AveviI ^vaxbZvi NvlK

  gvngy` mvw`K : BwZnvm weKwZi AwfhvM me mgqB nq _vK| ...

  Gwe wmwK AcniYi bc_

  wece wekvm : Pvi KviY ejvi wbevnx cwiPvjK mq`v wiRIqvbv ...

  ivbv cvRvq AvnZ`i fwelZ wK?

  kvgxg nvmb: GK mgq hLvb wQj iseisGi ^c `Lv nvRvi ...

  wZc~iY bv cvIqv jvRbK : AvBGjI

  gbRyi-G AvwRR : ivbv cvRvi NUbvi GK eQi cvi nq MjI ...

  ivbv cvRvi kwgK`i KvR w`b : weGbwc

  wbR^ cwZe`K : mvfvi ivbv cvRvi vbwUZ Zwi Kiv wgbvi MZKvj enwZevi dzj w`q feb am wbnZ`i iY ...

  cywjkK UvKv bv `Iqvq Mneay njv gv`K eemvqx

  BmgvCj mvBb Bgy : `vweKZ 50 nvRvi UvKv Puv`v bv cq ...

  miKvii evwo-Mvwo-eZb wbQb bv GKvwaK gx

  23 eQi wecZxK AvBbgx
  bvkivZ Avwkqvbv Payix : eZgvb miKvii gx mfvi m`m`i ga GKvwaK gx ...

  AvKvkevwo!

  gvngy`yj Avjg : Avwg fvB mZiWv Lybi Avmvwg| Avgvi Pwe ...

  wePviewnf~Z nZvKv nj wePvi wefvM _vKj Kv_vq: fviZi mveK cavb wePvicwZ

  wbR^ cwZe`K: evsjv`k wePviewnf~Z nZvKvi cwZ ......

  77 mvj PvKwi, 78 mvj Rb; 12-ZB gywhvv!

  gv`vixcyi cwZwbwa: PvKwiZ hvM`vbi mgq KvMRc Zvi ......

  Avgv`i mvb`i diZ w`b

  mwjg mvnj : kvwnbevMi mvR`yj Bmjvg mygb, G Gg Av`bvb ...

  Mnea~K QvjxM bZvi kxjZvnvbx, 4 eQii wkK gviai

  AvRnvij nK, MdiMuvI (gqgbwmsn) _K: gqgbwmsni MdiMuvIq ...

  Aekl mevi Rb Dby njv avbgw gvV

  BmgvCj nvmb Bgy : ivRavbxi avbgw gvV mevi Rb Dy ...

  ivbv cvRv UvRwW: bvovPvov I MRe Zˡ

  G K AvRv`: MZ eQii 24 Gwcj mvfvi ivbv cvRv feb am ...

  K ej Zvgiv mf ?

  dviK Avng`, cv_, Awjqv : vb Ges wevb DrK Zvgiv ...

  Avwg I Revew`wnZv : ˆmq` Aveyj †nv‡mb

  we‡kl cÖwZwbwa: wek¦e¨vs‡Ki ...

  Av`vjZi Av`k Dcv Kivq mveK wWwmi Rj

  gvngy`yj Avjg : Av`k Dcv Kivq wWwmK Kviv` w`qQ DP Av`vjZ| MvRxcyii mveK Rjv ckvmK mq` wgRvbyi ...

  nvmcvZvj `vjvj Ges mvsevw`K cևek wbla!

  gqgbwmsn cwZwbwa : gqgbwmsn gwWKj KjR nvmcvZvji dUK ...

  Re bv Qovbvi Avnvb wkvgxi

  e nQ bv ck duvm
  wbR^ cwZe`K : RwWwm, cv_wgK ...

  KvR cvQ Pvqbv gRi weR Kvvwb!

  cm : cv mZz
  Avwbmyi ingvb Zcb : cv mZzi g~j AeKvVvgv wbgvYi KvR cvQ Pvqbv gRi weR Bwwbqvwis ...

  cvwbi Rb nvnvKvi bMievmxi

  Zvdvj nvmb : ivRavbxi cvwb msKU wbimb XvKv Iqvmv (cvwb mieivn I cqtwbvkb KZc) bvbvgyLx cwiKbv ...

  mnR wbevPb `e bv miKvi : iwdKzj

  wbR^ cwZe`K : eZgvb miKvi mnR wbevPb `e bv ge ...

  nvIjv`vii njdbvgvi Z_ GLb `y`K

  iwdK Avng` : RvZxq cvwUi mveK gnvmwPe GweGg ij Avwgb nvIjv`vii njdbvgvi Z_ MZKvj `ybxwZ `gb Kwgkb ...

  BwZnvm weKwZi ga w`qB weGbwci R : Avgy

  wbR^ cwZe`K : wkgx Avgxi nvmb Avgy ejQb, BwZnvm ...

  3 mve iwRviK mvgwqKfve eiLv

  Zvdvj nvmb : Awbqg I Am`vPviYi `vq wZb mve iwRviK mvgwqKfve eiLv Kiv nqQ| Gme mve-iwRviiv ...

  h dzj dzwUqwQ Zv asm Ki w`I bv

  bvwQgK Aveyj nvmbi wPwV
  wekl cwZwbwa : mveK msm` m`m I gx mq` Aveyj nvmb GLb Avi Ggwc-gx ...

  Kx gvbyl, Kx nBqv MQ Mv.....

  gwZDi ingvb, mvfvi : mKvj KvR hvIqvi mgq gqwU Lye Kvbv i KiwQj| Ii `yeQi eqm| evev myigvb Avjxi ......

  gmwR` KwgwUi mfvcwZ PviPi nvZv

  BmgvCj mvBb Bgy : bvg dviK nvmb| bvgi AvM nvRx kwU AvQ| wZwb nQb `wY KivbxMi NvUvi Pi GjvKvi ...

  Ԇ`ki gvbyli kg wbq PjQ wQwbwgwb Ljv

  iwdK Avng` : Bmjvgx HKRvUi Pqvigvb gvIjvbv Avyj jwZd bRvgx I gnvmwPe gydZx dqRyjvn mvfvii ivbv ...

  XvgK cևek mvsevw`K`i wb`kbv!

  wbR^ cwZe`K : XvKv gwWKj KjR (XvgK) nvmcvZvj mvsevw`K`i cևek bxwZgvjv Zwi KiQb nvmcvZvj cwiPvjK ...

  15 UvKvi Rb kixi Mig cvwb

  icM cwZwbwa : icM gv 15 UvKvi Rb mwdKzj Bmjvg (33) bvg GK Pv-cvb `vKvb`vii kixi Mig cvwb w`q ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>