home

mekl mKj msev` 

 •  » gZvq _vKZB hyvcivaxi ivq KvhKi Kie: cavbgx
 •  » eyaeviI niZvj WKQ RvgvqvZ
 •  » gyRvwn`i ivq nIqv ch kvnevM _vKe : Bgivb
 •  » BgivbK Pygy Lveb Kvwibv
 •  » wgimivBq UvK Avb, Mvwo fvOPyi
 •  » w`bvRcyi wkweii wevf, wewRwei Unj
 •  » AwgZvfi bvZwbi m cg KiQ kvniLi Qj !!
 •  » PMvg RvgvqvZi mwnsmZv AevnZ
 •  » Lyjvbvq 11 evg Qv msMVbi wgwQj-wcKwUs
 •  » wePvii klw`K Gm nuvPU Ljvg : gbb
 •  » bvmvKv wejy, wgqvbgvi evsjv`k mxgv jybwcb gvqvZb KiQ
 •  » kwiKi niZvj gvV bB weGbwc
 •  » Avwjqvq evm b`xZ, 7 jvk Dvi AvnZ 30, wbLuvR 26 (wfwWI)
 •  » niZvj mg_b bvivqYM evm Avb
 •  » Kywgjvq wkweii 9 bZvKgx AvUK
 •  » gvbeZvweivax AvBb Avmvwgi Aev weePbvi myhvM bB
 •  » Zvbvi Lvevi cvwbi Zxe msKU f~-Mf wgjQ bv cvwbi i
 •  » Ըii mvRvq RvgvZ nZvk I z
 •  » gyRvwn`i hyvcivai ivq eyaevi
 •  » mvWb GLbI AvbyvwbKfve Avkq Pvbwb : ivwkqv
 •  » mwwjZ mvswZK RvUi wevf AvR
 •  » h Rxeb Rj GvwmW
 •  » kL nvwmbvi Mvi w`em AvR
 •  » Avwdw`i hZ iKW
 •  » mvsevw`K kvgQyi ingvb nZvKvi wePvi nqwb 13 eQiI
 •  » gnicyi RvgvqvZi moK Aeiva Qf KiZ cywjki wj
 •  » wgki di gyiwm mg_K`i m cywjki msNl
 •  » cywjwk evavq kvnevM `uvovZ cviwb MYRvMiY g
 •  » miKvii fyj bxwZi KviY cywjk gvi LvQ
 •  » niZvj cyivb XvKvq gvV bB Kvbv cB
 •  » hvvevoxZ RvgvqvZ-cywjk avIqv cvv avIqv
 •  » 900 cvkvK KviLvbv kg AvBb f KiQ
 •  » cywjwk evav Dcv Ki MYRvMiY gi wgwQj
 •  » RvgvqvZ I MYRvMiY gi cvvcvw niZvj PjQ(wfwWI)
 •  » wewewmi wicvU : hfve Mvjvg Avhgi Dvb (AwWI)
 •  » AvBwb cwqvq `yejZv
 •  » wePvinxbZvi bxieZv fvOQ
 •  » Kvbv `jK jvfevb KiZ Avgiv gnvRvU Qvoe bv
 •  » `vnvi-beveMi myweavewZ gvbyli cvk mvjgv Bmjvg
 •  » mvZxivq Rbmfv KiZ wMq cwZivai gyL cvwjq hvb
 •  » cvY Pxbvev`vg-1 Pvl AvMnx nQ Div‡ji KlK
 •  » Mvjvg Avhgi wbR GjvKvq wgk cwZwqv
 •  » miRMZi evBi bxj Mn Avwevi
 •  » wg_yKi ivRvi Kvbv g~j bB
 •  » kwgK msMVbjvi cZvLvb : ^vMZ Rvbvjv gvwjKc
 •  » miKvi fwZ e Ki w`Q 11 emiKvwi wekwe`vjq
 •  » cUyqvLvjxZ e`ywZK mvekb wbgvY KvwU UvKvi RvwjqvwZ
 •  » gavi evBii 3wU KvUvq wcGmwmi ewk AvMn
 •  » 13 AvMi ga gqi GgG gvbvbi kc_
 •  » Mvwo `ybxwZ _vgQ bv miKvwi `dZi
 •  » A_t MvRxcyi mgvPvi
 •  » G KjsK Avgv`i RvZxq weeKi
 •  » gvq~b Avng`i mvBKj Wvvi
 •  » Pxbi cew k_ nq coQ
 •  » PjwZ wnmvei D؅ evoQ Kg PjQ evwYR NvUwZ
 •  » niZvj cZvnvi Pvq GdwewmwmAvB
 •  » `vg GKUy Kgvj gYvjq wPwb ZyjQb wWjviiv
 •  » jb`b eoQ m~PKI EagyLx
 •  » GKUv Lvjv wPwVi Lmov
 •  » gvn igRvbi cweZv I cwiQbZv
 •  » Zvi fvU e
 •  » cyivb XvKvi cvwb mgmv
 •  » RqcyinvU iji vbWj cU LyjQ wcKUviiv
 •  » evgv I Avb gyn~ZB QviLvi wZb hyeKi ^c
 •  » RvgvqvZ Bmjvgx Acivax msMVb
 •  » Lv` wbivcv : Kwl LvZi AMvwaKvi
 •  » hyvcivai cg ivq
 •  » cwiZ hb mK gvbyli `ywv `~i Ki
 •  » cwZw`b jvL UvKvi we`yr Pzwi : KevRvi kni we`yr wefvMi evwYR
 •  » nvUnvRvixZ RvjbvU P mwq, cZvwiZ nQb z` eemvqxiv
 •  » gnvmoK evRvi : UxZ eemvqx I cywjki evcK Puv`vevwR
 •  » Mvjvg Avhgi evwK Rxeb KvivMviB
 •  » Zvnj GKUvI cvwKZvbx Avmvgx bB Kb? : GweGg gymv (wfwWI)
 •  » AvmQ ZviKi AvKkb dgyjv!
 •  » ASvi avivq SiQ Avjvni KiYvaviv
 •  » wkv gYvjqi mvdjK_v
 •  »  ZuZyj Zˡ
 •  » RvgvZ I ndvRZi Dvbi cwZ AvjxMi KiYxq fvebv
 •  » Mvjvg Avhgi hyvciva I `
 •  » cywjk Kb Nyl Lvq!
 •  » cyil wPwKrmK w`q awlZv bvixi Wvvix cixv Kb?
 •  » we`yZi fwelr AKvi
 •  » `kUv wK Lywb`i?
 •  » iv jv _K euvPj
 •  » bKkvKviK euvwPq ivLvi ivq
 •  » w`b wfv, ivZ wZb KvwU UvKvi evwoZ emevm!
 •  » nR wfmv cveb bv e I Amyiv
 •  » KwlgxK iscyi AevwZ NvlYv, Svoy wgwQj I _y_y wbc
 •  » Bwjqvm Avjx KvivMvi!
 •  » igRvb gvmi niZvj gvbyl AwZ
 •  » nvwZiwSj cKwUK asm nZ `qv hve bv
 •  » Mvjvg Avhgi wei ivq RvwZi cZvkv c~iY njv bv
 •  » bKvi gvwS GLb Kx Kieb
 •  » `yqKwU wbevPbB kl K_v bq
 •  » `ybxwZM֯ we`yr LvZ
 •  » agi Aceenvii wei hy PjeB
 •  » niZvjI Pvv cyuwRevRvi : m~PK I jb`b eoQ `yB evRviB
 •  » `yfvM evojI `Lvi KD bB
 •  » eovq cywjki GmAvBqi wei Nyl bqvi AwfhvM
 •  » wewk ew`i AwfgZ : hyvcivai g~j nvZvi G kvw MnYhvM bq
 •  » `wY Kvwiqvq covkvbv
 •  » UvvBj Mnea~K wcwUq nZv
 •  » 2014 mvj AvRvwZK ^xKwZ cve evsjv`k AvwWUkb evW
 •  » Bivb nvgjvi gwK Bmivqji
 •  » Bmjvg IqvKdi iZ I cևqvRbxqZv
 •  » evsjv`ki AvBLgvbi wePvi I `
 •  » igv`vb gvm e`i I gv weRq _K gymjgvb`i wkv wbZ ne
 •  » mxgv wcwUq wKkvi nZvi exiZ!
 •  » ewUk mb`i AvZnZvi nvi jovBq gZyi PqI ewk
 •  » Mv: AvRgi ivqi ci mvgvwRK hvMvhvMgvagjvZ wb`vi So
 •  » Avevi RvMe kvcjv Avevi RvMe kvnevM -Gikv`
 •  » Avngv` kdxi wei hviv Akvjxb fvlvq ge KiZ cvi Zviv Pig eqv`e -gvIjvbv Avngv`yjvn Avkivd
 •  » ivv Aeiva Ki Kgm~wP cvjb kvnevMx bvwK eMvi`i
 •  » cvBg evsK KgKZvmn 15 Rbi wei PvRkxU
 •  » igRvb elwqK mvdj, bv Avjvni mw Kvg
 •  » miKvii mvo Pvi eQi Pyw 113wU I AvBb cvm 228wU
 •  » mxgv c_ fviZ _K Aeva A AvmQ
 •  » wmweG ivRbxwZi Li Pvi ivvq evsK
 •  » ivRbwZK weePbvq miKvii BQv evevqbi Rb G ivq c`vb Kiv nqQ - iwdKyj Bmjvg Lvb
 •  » ^Zt~Z niZvj cvjb Ki RbMY ivq cZvLvb KiQ- Qvwkwei
 •  » PvL e Ki Ici w`K _y_y wbc Kij Zv wbRi PnvivZB wdi Avm -Bmjvgx HKRvU
 •  » cywjki A wQwbq wbjv Qvwkwei
 •  » bvqwePvi I Mvjvg Avhgi eqm
 •  » wmwiqvq evkviweivax hy hvM w`Q cvwKvwb Zvjevb
 •  » mgmvq cojB eviLvi wbP jywKq _vK KsMm : bi` gvw`
 •  » Pvi `kKi AccPvi evsjv`ki e`j hvIqv
 •  » Rvgvjcyi wbgvj cvweZ
 •  » 'RvgvqvZ GKvˇi weivwaZv KiwQjv, GLbv KiQ'
 •  » ivv msvi axiMwZ
 •  » jvk dj cvjvbvi NUbv evoQ
 •  » hgybvi fvOb mnmvwaK Nievwo b`xMf
 •  » wmWwbi gjevM
 •  » hvbRU wbimb evm hvwcW UvbwRU
 •  » AvZwi c_ nuvUZ ne
 •  » we AviwUwm _K msiwZ gwnjv Avmb DavI
 •  » wRw RbMY nqZv g`i ga fvj LuvR
 •  » Pxb-hyiv bZyb mK Movi AxKvi
 •  » 16 RyjvB, 2007 I AvRKi eveZv
 •  » AvIqvgx jxMi RqcivRq
 •  » ivRc_ `vKvbcvU
 •  » Awfbe KvB eU
 •  » wbqg bv gvbv emiKvwi wekwe`vjqi wei eev be miKvi
 •  » ZKx nZv gvgjvq Avmvwg wjUbK Zyj wbq hvIqvi AwfhvM
 •  » gZvi Aceenvii KviYB gyiwm gZvPyZ : mbvcavb
 •  » dqmvjv ne Avmgvb
 •  » hyiv Ryo evcK wevf
 •  » cvkvK weeZ mvbg Kvcyi
 •  » yavi Rvjvq gqiv cwZZvewˇZ bgwQj ZLb kwd Avng` Kv_vq wQjb
 •  » AwZgvbexq cZveZb!
 •  » 50 Avmb wbevPbi c֯ve `qv nq ndvRZK
 •  » wec`i Dci wec`!
 •  » gY I wUs
 •  » cavbgxi evavi gyL ...
 •  » kLvbK kvnevwMi mgvek wevf Mvwo fvsPyi cywjk KgKZvK gviavi
 •  » GLb Avi digvqwk wePviKvR Pj bv
 •  » GLb _K wmwiqvi bvMwiK`i wgki XyKZ wfmv jvMe : Kvqiv